PDA

View Full Version : Bảy Phép Bí TíchDan Lee
05-16-2007, 11:31 PM
Bảy Phép Bí Tích

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí-tích:

Thứ nhất: là phép Rửa tội.

Thứ hai: là phép Thêm sức.

Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa.

Thứ bốn: là phép Giải tội.

Thứ năm: là phép Xức dầu thánh.

Thứ sáu: là phép Truyền chức thánh.

Thứ bảy: là phép Hôn-phối.