PDA

View Full Version : Ai Cập Huyền Bí - Nguyễn Hữu KiệtPages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12

VietLang
05-28-2007, 08:32 PM
Chương 6 - Niềm An Tĩnh Của Thánh Địa Abydos


Tređn bạy ngẩn naỗm trước khi đức giẫo chụ Mahomet đem cho những boơ lẫc du mựch xứ ạ Raơp cẫi đức tin nơi moơt đậng thượng đố hoẩn toẩn sieđu linh, thổ xứ ậy đí từng cỡ moơt neăn tođn giẫo coơ thờ những thaăn tượng khođng loă baỉng đẫ mẩ veă sau đức Mahomet chụ trương phại dôp bỏ. Tuy vaơy những tỗn đoă ưu tự nhật cụa neăn tođn giẫo coơ xưa đỡ thaơt ra cũng chư tođn sững moơt vị thượng đố như đức Mahomet đí khởi xướng. Sự tỗn ngưỡng cụa hĩ khođng phại chư lẩ tođn thờ thaăn tượng mẩ thođị

Những nhẩ Ai Caơp hĩc uyeđn bẫc ngẩy nay khođng theơ biốt nhieău hơn veă moơt tođn giẫo thuoơc veă tieăn sử cỡ rật ỗt tẩi lieơu đốn noối khođng ai cỡ theơ vôn tậm mẩn bỗ maơt cụa nỡ, vẩ người ta chư cởn đưa ra những giạ thuyốt veă những nhađn vaơt vẩ những sự vieơc xạy ra vẩo moơt thời kỳ quẫ khứ xa xaỗm như thố.

Tẫi moơt vẩi nơi ở Ai Caơp, những đốn thờ coơ xưa vẩ những ngođi đeăn Hoăi Giẫo ở gaăn sẫt beđn nhau, chẳng hẫn như tẫi Louqsor. Veă đieơm nẩy, xứ Ai Caơp cho ta thậy moơt sự tương phạn lẫ lững. Đí bao laăn những đoẩn kỵ binh hững dũng cụa đẫo binh xađm laỗng ạ Raơp đí từng caĩm ngĩn cờ xanh mẩu lực cụa đậng tieđn tri khaĩp xứ Ai Caơp. Thời gian trođi qua, ngĩn cờ mẩu lực đí cỡ lực chuyeơn qua cẫc ngĩn cờ mẩu hoăng, mẩu traĩng, mẩu xanh dương, roăi lẫi tẫi xuật hieơn. Nhưng trong cẫi bợi cạnh ở taơn đaỉng sau, văn cởn ređn rư tiống cởi yốu ớt trong những ngođi đeăn coợ

Xứ Ai Caơp khođng theơ lẩm mật đi những dậu vốt cụa neăn tođn giẫo coơ cụa hĩ. Dĩ víng, giợng như con chim phựng hoẩng, luođn luođn xuật hieơn thổnh lổnh trước maĩt ta do cođng trổnh đẩo xới cụa cẫc nhẩ khạo coợ Những di tỗch thaăn tượng baỉng đẫ nhaĩc lẫi những thời đẫi coơ xưa, mẩ người đời khođng cởn biốt đốn nữạ

Tuy nhieđn, cẫi ranh giới giữa dĩ víng vẩ hieơn tẫi văn cởn mơ hoặ Những người nhẫy cạm đeău đoăng nhaơn thậy raỉng cẫi baău khođng khỗ coơ thađm nghieđm cững sự tỗn ngưỡng đẫng quỷ cụa những dađn toơc bieơt tỗch đỡ văn cởn phạn phật moơt cẫch sự thaơt vẩ đệ naịng leđn xứ nẩỵ Nốu những ngođi đeăn coơ cụa hĩ ngẩy nay chư cởn lẩ những di tỗch hoang tẩn, sựp đoố, lẩm nơi trự ngự cụa những loẩi dơi voố cẫnh bay luợn trong đeđm tợi, nốu ở đỡ nay chư cởn moơt vẩi xẫc chốt đí bị moi ruoơt, được những nhẩ chuyeđn mođn thời coơ dững chật hương lieơu ướp xẫc vẩ taơm lieơm đeơ giữ gổn nguyeđn vôn cho đốn bađy giờ, thổ dữ sao vong hoăn cụa hĩ cũng cởn phạn phật khođng xa những chợn đeăn đẩi coơ kỗn mẩ xưa kia hĩ đí từng quen thuoơc. Cẫi mính lực, quyeăn uy cụa người chốt văn cởn toăn tẫi ở Ai Caơp moơt cẫch beăn bư hơn bật cứ ở xứ nẩo mẩ tođi được biốt.

Cẫi dậu vốt tinh anh tố nhị đỡ, tođi lẫi cỡ dịp nhaơn thậy khi tođi ngoăi xốp baỉng ở moơt choố kỗn đẫo beđn trong moơt díy hẩnh lang nhieău coơt trong ngođi đeăn Seti ở Abydos. Những hổnh tượng lẫ lững nhổn tođi hoaịc bieơu dương cẫc tư thố tređn vẫch tường chung quanh. Cẫi ận tượng mẫnh mẽ cụa quẫ khứ xađm chiốm lậy tađm hoăn tođi vẩ đưa đốn trước maĩt tođi những linh ạnh cụa moơt thời đẫi đí bị xỡa mờ trong dĩ víng.

Tođi nhổn thậy moơt cẫch vođ ỷ thức những đẫm rước coơ xưa đi vẩo đeăn vẩ tiốn bước moơt cẫch nhịp nhẩng vẩo những nơi thẫnh đieơn. Tođi cạn thậy cẫi quyeăn uy cụa những vị taỗng lữ kieđm phẫp sư thời coơ đí từng lẩm cho Abydos trở thẩnh moơt trung tađm tođn thờ thaăn Osiris, vị thaăn mẩ hĩ hổnh dung lẩ đoơi moơt cẫi mío cỡ ba ngận. Những lời caău nguyeơn cụa hĩ đí phỡng ra những tiống vang doơi đốn taơn trời xanh vẩ từ thố kỷ nẩy sang thố kỷ khẫc. Sự hieơn dieơn im laỗng vẩ huy hoẩng cụa moơt đậng thaăn linh cao cạ baĩt đaău bao trữm lậy tođi vẩ lẩm cho tođi ngađy ngật. Dưới đođi cẫnh che trở cụa người, tođi thậy raỉng cuoơc đời thố tực cụa tođi với những dực vong laỗng xaỗng cụa nỡ, baĩt đaău mở daăn vẩ biốn mật như cẫt trođi qua kẽ ngỡn taỵ Vẩo thời trước, Strabon đí viốt:

- Tẫi Abydos, người ta thờ thaăn Osiris, nhưng trong ngođi đeăn nẩy thổ khođng moơt nhẫc cođng nẩo được phôp dững nhẫc khỗ như ợng sẫo hay đẩn dađy đeơ mở đaău những nghi leố cựng tố thaăn theo nghi thức thođng thường trong những cuoơc hẩnh leố tođn giẫọ

Sự an tĩnh toẫt ra từ những vẫch tường traĩng cụa gian phởng nẩy, moơt nieăm an tĩnh thaăn tieđn mẩ thố giới beđn ngoẩi khođng biốt được vẩ khođng theơ hieơụ Khođng phại trong sự nẫo đoơng oăn ẩo mẩ người ta tổm thậy trong những giờ phựt tợt đôp cụa đời mổnh, chư khi nẩo sự an tĩnh từ từ lướt nhô vẩo tađm hoăn ta, ta mới cỡ được sự hợp nhật thađm thựy với hẫnh phực, minh triốt vẩ quyeăn lực thieđng lieđng.

Tođi ngoăi moơt cẫch thoại mẫi trong moơt gỡc tường, cỡ lẽ giợng như moơt vị taỗng lữ thời xưa, moơt traỗm thố heơ trở veă trước, vẩ đeơ cho cẫi ạnh hưởng eđm đeăm cụa baău khođng khỗ chung quanh thậm nhuaăn vẩo người tođi như moơt giậc mợ Thaơt lẩ moơt đieău kỳ dieơu mẩ cạm thậy mổng cođ laơp trong giađy lẫt, queđn đi tật những kốt quạ mẩ sự vaỗn minh tiốn boơ đem đốn cho tạ Queđn đi sự ỗch kỷ cợ hữu cụa thố nhađn, những sự hieơu laăm khođng trẫnh khỏi, những thữ ghôt vođ lỷ, những sự ganh tỵ đaĩng cay nỡ sẽ ngaơn đaău leđn như con raĩn đeơ phun nĩc vẩ moơ vẩo mổnh ta, khi ta trở veă với cưi thố tực vođ minh haĩc ẫm! Tođi tự hỏi: "tẫi sao người ta phại trở veă đậy nhử"

Sự cođ đơn dường như lẩ moơt đieău bật hẫnh đợi với chựng ta, nhưng moơt sự minh triốt thađm sađu dẫy cho ta biốt nhổn nỡ như moơt ađn hueợ Chựng ta phại vượt leđn đưnh nựi cao toơt cụa những đieău mơ ước vẩ híy taơp quen sợng trong sự cođ đơn. Bởi vổ chựng ta muợn tổm thậy sự sợng tađm linh giữa đẫm đođng người, ta sẽ thậy gô?? Linh hoăn khođng cỡ ở đỡ. Nốu ta muợn tổm chađn lỷ hay sự thaơt, ta chư thậy cỡ sự hư giạ, dợi trẫ.

Sự ậm ẫp vợn ngự trong tađm hoăn. Người ta cỡ theơ tríi qua moơt buoơi dẫ hoơi trong moơt phởng khẫch lớn, giữa moơt nhỡm đoơ ba bợn người, vẩ văn thậy mổnh cođ đoơc như ở tređn bíi sa mẫc Saharạ Những thađn hổnh cỡ theơ ngoăi lẫi gaăn nhau, những tađm trỗ hĩ văn cẫch bieơt muođn trững, vẩ moối người văn thậy mổnh cođ đoơc. Cỡ người mời ta đốn nhẩ vổ phôp xí giao baĩt buoơc, theo những leă lợi thođng thường, chựng ta đốn nơi nhưng chụ nhẩ khođng cỡ ở đỡ đeơ tiốp tạ Y chư đeơ lẫi đỡ cỡ cẫi xẫc khođng hoăn, vổ biốt raỉng giữa tađm hoăn ta với y cỡ moơt vực quẫ sađu thẳm đeơ cỡ theơ lập baỉng. Lẩm quen với moơt người như thố, thẩ raỉng đừng lẩm quen nữa cởn hơn! Những gổ thượng đố đí phađn ly, ngaỗn cẫch, thổ con người chớ khẫ kốt hợp lẫi!

Tođi đí leđn dường đeơ tổm sự baỉng an cụa cưi trời, moơt cưi giới bao la mẩ những tin tức thời sự cụa traăn gian khođng heă lĩt vẩọ Tẫi sao ta khođng chịu sợng cođ đơn vẩ nhaơn lậy những ađn hueơ tợt lẩnh cụa moơt cuoơc đời aơn daơt, thoẫt ly khỏi những đieău phieăn nío vođ ỗch, ở những nơi vaĩng vẹ tĩnh mịch như tẫi ngođi đeăn Abydos nẩỷ

Chựng ta thường khinh rẹ những người bỏ cuoơc đời thố tực đeơ đi tổm moơt đời sợng cao thượng hơn, trong khi mẩ sự aơn daơt cụa hĩ chư cỡ mựch đỗch lẩ sẽ trở lẫi đeơ truyeăn cho người thố gian moơt vẩi đieău tợt lẩnh. Tođi nhớ lẫi lời cam kốt long trĩng cụa tođi với những baơc mẩ tođi kỗnh trĩng, tođi biốt raỉng sự trở veă cụa tođi lẩ khođng theơ trq1nh khỏị Tuy nhieđn đieău nẩy khođng lẩm cho tođi lo buoăn, vổ tođi cũng hieơu raỉng bao giờ tođi chẫn nạn cuoơc đời traăn gian, tođi lẫi cỡ theơ trở veă với cẫi nguoăn gợc thađm traăm cụa bạn chật tađm linh tođi vẩ lẫi tổm thậy sự mẫt mẹ cụa tađm hoăn, ung dung tự tẫi, baỉng an vẩ hẫnh phực.

Thaơt vaơy, trong sự im laịng thieđn lieđng đỡ từ trong noơi tađm cụa tođi, tođi cỡ theơ rư rẩng nghe tiống nỡi cụa Thượng Đố, cũng như trong cẫi im laịng thađm traăm cụa ngođi đeăn Abydos tođi cỡ theơ nghe những tiống yốu ớt hơn cụa những đậng thaăn minh. Khi ta sợng với ngối cạnh, ta sợng giữa những hổnh bỡng hư ạo vẩ những sự baỗn khoaỗn, ưu phieăn, nhưng khi ta hướng vẩo beđn trong, ta sẽ thậy những chađn lỷ sieđu vieơt vẩ những nieăm phực lẫc trường cửụ

Chựng ta đí mật cẫi ngheơ thuaơt ngoăi moơt mổnh, chựng ta khođng cởn biốt phại lẩm gổ trong những giờ phựt cođ đơn. Chựng ta khođng biốt tổm hẫnh phực trong cẫi kho tẩng thaăm kỗn cụa lởng ta, chựng ta phại bỏ tieăn ra đeơ mua lậy sự tieđu khieơn từ beđn ngoẩi, hoaịc trạ tieăn thữ lao cho những kẹ đem cho ta moơt thự vui giạ tẫm trong chợc lẫt. Khođng những chựng ta khođng biốt ngoăi moơt mổnh, mẩ chựng ta cởn khođng biốt giữ im lai.ng. Nhưng nốu chựng ta biốt ngoăi im moơt choố trong moơt thời gian ngaĩn vẩ sử dựng tađm trỗ theo moơt phương phẫp nhật định, chựng ta sẽ thu hốch được moơt sự minh triốt thađm sađu đẫng keơ, vẩ đem cho tađm hoăn ta moơt sự baỉng an tuyeơt vờị

Tođi ngoăi suợt như thố trong suợt hai tiống đoăng hoă, thời gian trođi qua, tiống kim đoăng tay văn chẫy đeău vĩng vẩo tay tođi, tođi lẫi mở maĩt moơt laăn nữạ Tođi nhổn quanh, những coơt trự lớn vẩ chaĩc cụa gian phởng đỡ lậy cẫi traăn nhẩ daăy đaịc. Những tia naĩng xuyeđn qua những loố hở tređn nỡc chiốu vẩo phởng lẩm noơi baơc leđn những hổnh tượng cẫc vị thaăn chẫm troơ tređn vẫch. Người ta thậy moơt vị vua Pharaon đứng chieđm ngưỡng moơt vị thaăn được tođn sững vẩo thời đỡ hoaịc được daĩt trước tượng thaăn Osiris. Ngoẩi ra, cởn cỡ những lốt hẩng chữ ẫm tự khaĩc tređn vẫch, ỷ nghĩa rật bỗ hieơm vẩ khỡ đợi với người thường.

Người ta thậy ở khaĩp nơi hổnh ạnh cụa vua Pharaon đang chieđm bẫi, dađng hương vẩ nhaơn lính ađn hueơ cụa cẫc đậng thaăn minh. Trong moơt thẫnh đieơn đaịc bieơt, khođng dẩnh rieđng cho sự thời phượng moơt đậng thaăn linh nẩo nhật định, cỡ nhieău vị thaăn cụa Ai Caơp được tođn sững. Moối vị cỡ moơt bẩn thời rieđng, thời hổnh tượng hoaịc vẽ hoaịc tẫc tređn đẫ, nhưng tựu trung thổ thaăn Osiris giữ moơt ưu thố tuyeơt đợi vẩ moơt cập baơc cao hơn tật ca.. Bạy nơi thẫnh đieơn xađy baỉng những tạn đẫ lớn được dẩnh cho cẫc vị thaăn Horus vẩ Isis, Ptah vẩ Harakht cững những đậng thaăn minh khẫc.

Nữ thaăn Isis mang tậm mẩn thưa che maịt, tức nữ thaăn Minh Triốt, được hổnh dung tẫi đađy với vẹ hieăn từ cụa moơt đức hieăn mău, đưa cẫnh tay maịt ra đaịt tređn vai cụa vua Pharaon sững tỗn. Moơt beđn ngẩi lẩ chiốc thuyeăn bẫt nhí, giữa thuyeăn cỡ đaịt moơt bẩn thờ chẫm hổnh hoa sen, giởng nước dợn sỡng sẵn sẩng đưa nữ thaăn leđn taơn cạnh giới Thieđn Đường cực lẫc lẩ nơi cư ngự cụa cẫc đaẫng thaăn minh, cẫc vị nữ thaăn vẩ những người traăn gian được cẫc ngẩi ban ađn hueợ Trước cạnh tượng nẩy, người du khẫch sẽ ngẫc nhieđn tự hỏi sao người coơ Ai Caơp lẫi cỡ theơ quẫ ngađy ngođ đeơ chập nhaơn những sự tin tưởng đỡ, những vị thaăn nay đí hoẩn toẩn bieơt tỗch vẩ những con thuyeăn bẫt nhí linh thieđng chở cẫc đậng ậy leđn Trờị Thaơt ra những chiốc thuyeăn ậy chư lẩ những bieơu tượng, yốu tợ cụa moơt thứ ngođn ngữ huyeăn bỗ mẩ cẫc đẫo gia ưu cụa thời xưa hieơu được deố dẩng nhưng thố giới hieơn đẫi khođng theơ nẩo hieơu noơị Cởn những đậng thaăn minh, đỡ khođng phại chư lẩ những đieău hư gia.. Trong cẫi vũ trự vođ bieđn vođ taơn cụa Thượng Đố, cỡ những cạnh giới dẩnh cho những nhađn vaơt khẫc hẳn vẩ tiốn hỡa cao hơn loẩi ngườị Nốu trại qua thời gian teđn hĩ vẩ hổnh dẫng cụa những vị ậy tiốn hỡa vẩ thay đoơi, thổ tỗnh chật caỗn bạn cụa hĩ văn giữ nguyeđn vôn, bật biốn.

Tođi đoăng ỷ với Plutarque khi ođng ta nỡi raỉng: "Chư cỡ bậy nhieđu vị thaăn chung cho tật cạ mĩi dađn toơc khẫc nhau, dữ lẩ dađn Hy Lẫp hay dađn toơc dí man cũng vaơỵ Cũng như maịt trời, maịt traỗng, cẫc baău tinh tự, trời cao, đật roơng, bieơn cạ lẩ cụa chung cụa muođn loẩi, thổ những đậng thaăn minhũng lẩ sở hữu chung cụa tật cạ mĩi người, dău raỉng moối quợc gia hay dađn toơc đaịt cho cẫc đậng ậy những cẫi teđn khẫc nhaụ"

Nốu những đậng ậy lĩt ra ngoẩi taăm nhín quang cụa chựng ta, cođng trổnh cụa hĩ văn khođng phại lẩ đí chậm dứt. Hĩ hốt đoơng tređn những cưi vođ hổnh mẩ chựng ta khođng nhổn thậy, nhưng chựng ta văn ở trong vởng ạnh hưởng cụa hĩ. Hĩ luođn luođn dởm ngỡ đốn baău thố giới được giao phỡ cho hĩ saỗn sỡc chaỗm nom. Hĩ văn tiốp tực kieơm soẫt, đieău khieơn sự tiốn hỡa cụa nhađn lối, dău raỉng hĩ khođng cởn xuật hieơn dưới thố gian. Tođi tin nơi cẫc đậng thaăn minh, cũng như người coơ Ai Caơp. Tođi cho cẫc đậng ậy lẩ moơt taơp đoẩn goăm những baơc sieđu nhađn lối, cỡ sứ mẫng trođng nom đieău khieơn vaơn mẫng, vẩ dổu daĩt những hốt đoơng chỗnh yốu cụa cẫc dađn toơc, vẩ sau cững, hướng dăn từng cẫ nhađn vẩ từng sự vieơc thố gian đi đốn cứu cẫnh hoẩn hạo vẩ toẩn dieơn.

Bạy thẫnh đieơn trong ngođi đeănAbydos đí chứng minh người xưa đí từng dững lửa vẩ nước, dađgn hương vẩ cỡ những nghi thức leố bẫi caău nguyeơn. Những cuoơc hẩnh leố nẩy cỡ tỗnh cẫch thời hổnh tượng hoaịc cỡ tỗnh cẫch tađm linh tữy theo quan nieơm vẩ ỷ đoă cụa những người hẩnh leố. Người nẩo cho raỉng những nghi thức cựng tố beă ngoẩi lẩ đụ thay thố cho đẫo đức, rơi vẩo sự međ tỗn dị đoan. Người nẩo dững nghi thức leố bẫi như những bieơu tượng đeơ nhaĩc nhở, khieđu gợi lởng sững tỗn vẩ lởng hy sinh mẩ y muợn hiốn dađng suợt đời cho đậng Tẫo Hỡa, sẽ taỗng tiốn đẫo hẫnh trong neăn tođn giẫo chađn chỗnh. Cởn vị taỗng lữ dững những nghi leố cụa khoa phẫp mođn coơ truyeăn, thổ gẫnh lậy moơt trẫch nhieơm rật lớn, vổ y cỡ theơ keđu gĩi đốn những mạnh lực vođ song thuoơc veă quyeănh naỗng cụa ẫc quỷ hay cụa Thieđn Thaăn. Kẹ phẩm tực khođng heă được phôp đoơt nhaơp vẩo nơi thẫnh đieơn tođn nghieđm nẩy, mẩ những bẩn thời thốp vẩng lỡng lẫnh hoăi thời coơ xưa, nay đí bieơt tỗch. Trong phaăn nhieău những đeăn coơ Ai Caơp mẩ chư cỡ giai cập taỗng lữ lẩ đỡng vai trở cợt yốụ Những vị taỗng lữ nẩy đí từng tranh thụ vẩ chiốm giữ uy quyeăn trong lực thhịnh thời, sau cững đí mật hốt cạ ạnh hưởng đợi với dađn chựng khi neăn tođn giẫo coơ baĩt đaău suy tẩn.

Thời gian đem đốn với nỡ những sự biốn thieđn lẫ lững, chiốc hởm đẫ cụa nhẩ vua Pharaon sẫng laơp ra ngođi đeăn nẩy, coơ quan tẩi đựng xẫc ướp cụa vua Seti, ngẩy nay đang naỉm ở cẫch Abydos tređn ba nghổn daơm đường, trong moơt coơ tẩng vieơn ở giữa thẩnh phợ Luađn Đođn nẫo nhieơt phoăn hoạ Tođi nghĩ raỉng nốu thi hẩi nhẩ vua nẩy được chođn sađu hơn đoơ ba muơi thước nữa dưới lởng đật, thổ cỡ lẽ xẫc ướp cụa ođng ta đí trẫnh khỏi cẫi loơ trổnh từ Ai Caơp sang Anh Quợc.

Tođi đốn ngoăi dưới bỡng mẫt cụa gian phởng cỡ nhieău coơt. Tực truyeăn raỉng chỗnh Abydos lẩ nơi mẩ Osiris, baơc thẫnh nhađn thời coơ Ai Caơp, được taơm lieơm vẩ chođn cật trong nghĩa địa cụa nhẩ vua Thinis, moơt thẩnh phợ ngẩy xưa được dựng leđn ở tẫi đỡ nhưng nay đí bieơt tỗch. Vua Neferhotep cho biốt raỉng ođng đí khẫm phẫ ra Abydos trong tổnh trẫng đieđu tẩn khi leđn ngođi vua Pharaon. OĐng cho biốt raỉng ođng đí sưu taăm trong thư vieơn thẩnh Heliopolis đeơ tổm ra những tẩi lieơu nỡi veă ngođi đeăn Osiris ngẩy xưa được dựng leđn ở Abydos. OĐng nỡi theđm raỉng sau khi nghieđn cứu những tẩi lieơu coơ xưa ậy, ođng đí cỡ theơ phực hoăi lẫi những nghi leố đí mật. Những vổ vua kố nghieơp ođng sau đỡ đí dững tẩi lieơu nẩy đeơ sửa sang lẫi những choố hoang tẩn, xađy cật lẫi ngođi đeăn vẩ cật theđm nhieău kiốntrực mới chung quanh. Như thố, những đeăn đẩi coơ đí được dựng leđn trong thẩnh Thinis, nhưng thời gian đí tẩn phẫ tật ca..

Trong thời kỳ sơ khai cụa xứ coơ Ai Caơp, những nghi leố huyeăn bỗ cụa Orisis lẩ moơt nghi thức chỗnh đẫi cụa nốn tođn giaỡ coơ, vẩ người ta thực hẩnh những nghi leố nẩy trước tieđn tẫi Abydos. Bởi đỡ, nơi nẩy, ngẩy xưa lẩ moơt trong những thẫnh địa thieđn lieđng nhật. Tođi hieơu raỉng chỗnh cẫi baău khođng khỗ coơ xưa đỡ híy cởn phạng phật đađu đađy vẩ gađy cho tođi moơt ận tượng sađu xa, trong khi tođi văn dửng dưng đợi với những nghi thức trịnh trĩng mẩ người ta văn thực hẩnh haỉng ngẩy trong những tởa thẫnh dieơn rật trẫng leơ nhưng kôm coơ xưa cụa vua Seti dựng leđn. Lịch sử buoơi sơ khai cụa thẫnh địa Abydos cỡ lieđn heơ maơt thiốt với tieơu sử cụa Osiris vẩ thực lữi trong vực thẳm cụa thời gian veă thời kỳ tieăn sử cụa Ai Caơp, moơt cẫi dĩ víng xa xaỗm khođng cởn dậu vốt trước cạ thời kỳ xuật hieơn cụa cẫc vổ vua Pharaon, nghĩa lẩ từ thuở ban đaăụ Đỡ lẩ cẫi thời kỳ xa xưa mẩ cẫc đậng thaăn minh văn cởn chưa bieơt dẫng khỏi taăm nhín quang cụa con người, cẫi thời kỳ mẩ theo cẫc sử gia Ai Caơp, những baơc Thẫnh Vương híy cởn caăm quyeăn cai trị dađn gian.

Tođi nghĩ raỉng: Thaơt lẩ huyeăn dieơu thay! Những luoăng từ đieơn huyeăn bỗ văn tiốp tực rung đoơng moơt cẫch thường xuyeđn ở tẫi đađy, luođn luođn sợng đoơng vẩ duy trổ cẫi baău khođng khỗ thaăn dieơu cụa thẫnh địa Abydos từ thời tieăn sử, mẩ những tađm hoăn nhẫy cạm mẩ cỡ theơ cạm xực được.

Chỗnh tẫi đađy, Abydos, lẩ nơi được thẩnh laơp ngođi đeăn chỗnh vẩ đaău tieđn đeơ thời thaăn Osiris tẫi Ai caơp. Nhưng Osiris lẩ aỉ Truyeăn thuyốt vẩ huyeăn thối nỡi raỉng đỡ lẩ moơt nhađn vaơt bị sẫt hẫi vẩ phađn thađy, nhưng veă sau những mạnh thi hẩi được chập nợi lẫi lẩm cho người sợng lẫị

Tođi đí thieăn định rật lađu đeơ tổm hieơu vận đeă nẩy vẩ đợi cađu trạ lời... Lời giại đẫp đí đốn với tođi từ cẫi im laịng chođn sađu tự muođn đời trong dĩ víng:

Hoăi thời kỳ Atlantide, moơt vị Thẫnh Vương đí tieđn lieơu caăn phại xađy dựng moơt nơi cư trự mới cho những người đẫo đức tađm linh trong giới thố heơ trẹ, vẩ đí di cư cho hĩ veă hướng đođng, tređn moơt vững đật gĩi lẩ xứ Ai Caơp ngẩy naỵ Vị Thẫnh Vương ậy đí biốn hỡa rật cao đốn moơt trổnh đoơ sieđu nhađn lối, tức trổnh đoơ cụa cẫc baơc thaăn tieđn, bởi đỡ ngẩi khođng những lẩ moơt nhẩ lính đẫo cai trị dađn gian như người ta hieơu theo lợi thường tổnh cụa thố nhađn, mẩ người ta cởn suy tođn ngẩi như thaăm thẫnh. Ngẩi mới saĩp đaịt cuoơc di cư cho những phaăn tử ưu tự đỡ ra khỏi lực địa, trong khi chađu Alantide đang đẫt tới mức vaỗn minh toơt đưnh, vổ những đậng Thaăn Minh đí baĩt đaău chuaơn bị những vững đật mới từ lađu trước khi chađu Atlantide bị thieđn tai vẩ bieơt tiữch.

Như thố, khođng đeơ cho chađu Atlantie sựp đoơ, nhieău đoẩn người trong sợ những phaăn tử u tự nhật baĩt đaău tạng cự Những người ở mieăn tađy chađu ậy di cư sang vững Trung Mỹ vẩ Nam Mỹ chađu, cởn những người thuoơc cẫc đố quợc mieăn đođng chađu Atlantide di cư sang Phi Chađu, vẩ đaịt neăn tạng cho vaỗn minh Ai Caơp.

Những người ậy sửa sốn tẩu bệ, trương buoăm lướt sỡng trực chư hướng đođng. Vững nẩy đợi với hĩ híy cởn xa lẫ, hĩ đốn đỡ khai phẫ đật hoang vẩ thiốt laơp nhieău vững thuoơc địa mới tređn những đieơm khẫc nhau dĩc theo mieăn duyeđn hại AĐu Phị Đoẩn người do sự đieău khieơn trực tiốp cụa Osiris đaịt chađn leđn vững đật Ai Caơp thời tieăn sử, hĩ dừng chađn tređn cẫc vững bờ bieơn trước khi đi ngược dởng sođng Nil, vượt qua ba ngĩn Kim Tự Thẫp vẩ thaăn tượng Sphinx, những ngođi kiốn trực vẩ tượng đẫ nẩy đí được xađy cật vẩ bỏ xỡt lẫi do đoẩn người Atlantide đaău tieđn đoơ boơ leđn Ai Caơp. Sau cững Osiris mới dừng chađn tẫi đỡ, ở moơt vững cẫch khođng xa vị trỗ thẩnh Abydos hieơn tẫị Đoẩn người di cư nẩy thậy mieăn Baĩc Ai Caơp đí cỡ moơt giợng thoơ dađn bạn xứ cư ngự, hĩ được moơt nhỡm dađn nẩy tiốp đỡn moơt cẫch hieăn hởa, vẩ vổ đoẩn người Atlante cỡ moơt neăn vaỗn minh cao hơn, neđn được dađn bạn xứ chịu khuật phực vẩ chịu đieău khieơn. Do đỡ mới phẫt sinh ra neăn Ai Caơp đaău tieđn.

Trước khi từ giạ dađn chựng, Osiris đí đaịt ra những nghi leố tođn giẫo thuoơc veă Huyeăn Mođn mẩ ngẩi đeơ lẫi cho dađn Ai Caơp như moơt cẫi di sạn dẩi hẫn, đeơ duy trổ teđn tuoơi, cođng nghieơp vẩ giẫo lỷ cụa ngẩị Như vaơy dađn Ai Caơp thời tieăn sử đí cỡ moơt neăn vaỗn minh vẩ vaỗn hỡa trước khi thẩnh phợ Luađn Đođn mới ngoi leđn giữa bíi sổnh laăy nước đĩng. Nhieău thố kỷ trođi qua, đí đốn lực mẩ người ta phại phực sinh vẩ chận chưnh lẫi neăn tođn giẫo coơ Osiris. Khi đỡ mới xuật hieơn moơt baơc giẫo chụ, moơt vị thẫnh nhađn danh hieơu lẩ Thoth, ngẩi laơp ra thẩnh Sais moơt trung tađm mới đeơ dẫy khoa Huyeăn Mođn cụa Osiris cho những taơp đoẩn dađn boơ xứ cụa Ai Caơp thời tieăn sử.

Nhưng cởn chuyeơn huyeăn thối veă vieơc Osiris bị sẫt hẫi do đađu mẩ rả Tođi khođng theơ tổm ra moơt cađu trạ lời trực tiốp. Bởi vaơy tođi dẩnh cho nỡ moơt cơn thieăn định sau nẩỵ

Tođi đẩnh đứng daơy sửa sốn ra veặ Tođi bước qua những tạn đẫ lớn nhỏ khođng đeău mẩ maịt đẫ đí mởn từ lađụ Ngẩy xưa, những maịt đẫ nẩy cỡ chẫm troố bođng hoa rật đôp, nhưng bađy giờ thời gian đí xỡa mờ tật ca.. Tođi cởn nhổn moơt laăn cuợi cữngnhững coơt trự to lớn hững vĩ, đaău coơt trự nhođ leđn cao, đí từng nađng đỡ suợt bao nhieđu thố kỷ những tạn đẫ lớn chẫm troố tređn nỡc, vẩ nay văn cởn vương mổnh đỡ lậy nỡc đeăn moơt cẫch hững dũng, oai nghị Thố lẩ cuoơc thaỗm viống cụa tođi ở ngođi đeăn coơ kốt thực.

Đỡ lẩ thẫnh địa Abydos, được coi như lẩ nơi an nghư cuợi cững cụa baơc Thẫnh Nhađn Osiris, nhưng thaơt ra thổ đỡ lẩ ngođi đeăn đaău tieđn đeơ lẩm leố đieơm đẫo cho cẫc vị mođn đoă cụa phẫi Huyeăn Mođn thời coơ Ai Caơp.

Tođi đí tổm được moơt nơi thỗch thự, vổ tođi biốt raỉng cẫi nieăm an tĩnh thieđng lieđng bật dieơt cụa nỡ đí xađm chiốm lậy hoăn tođi như moơt bẩn tay vođ hổnh.

Nốu trong những giờ phựt qua mau cụa cuoơc đời, tođi đí cỡ đođi khi sợng được dẩi khoạnh khaĩc bật dieơt mẩ tođi haỉng nhớ đời đời khođng queđn, thổ chư khi đỡ tođi ỷ thức raỉng tođi đí khođng sợng moơt cẫch vođ ỗch. ạy lẩ những giờ phựt mẩ tođi đí trại qua tẫi Abydos.