PDA

View Full Version : Xuất Gia - Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 06:20 PM
Xuất Gia


Vì ta nên xả thân này
Vì ta là khắp muôn loài chúng sinh ...
Vòng quanh một cõi vô minh

Hằng sa số kiếp tử sinh sá gì !

***
Ngày ta cắt tóc quy y
Trời thương nhỏ lệ , đất thề chở che !
Lòng ta mở hội Bồ Đề
Thỉnh mười phương Phật xin về chứng tri .

Từ đây cắt đứt ham mê
Tóc xanh rụng xuống , A Tỳ * nở hoa !


. Dharmsala , Ấn Quốc

*A Tỳ : Chữ dùng của Phật Giáo , chỉ Địa Ngục Vô Gián .