Sáu Điều Răn

Hội thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất: xem lễ ngày Chủ nhật, cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai: chớ làm việc xác ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba: xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục-sinh.

Thứ năm: giữ chay những ngày Hội-thánh buộc.

Thứ sáu: kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội-thánh dạy.