Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

X. Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia.
Đ. Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.

X. Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.
Đ. Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia.

X. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia.
Đ. Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con, đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.