Là một trong những nhà thơ danh tiếng nhất Âu Lạc . Huy Cận sinh năm 1919 tại Hà Tĩnh , miền bắc Âu Lạc . Ông sáng tác rất nhiều , các thi tập đã xuất bản gồm Lửa Thiêng (1940) , Vũ Trụ Ca (1942) , Trời Mỗi Ngày Lại Sáng (1958) , Đất Nở Hoa (1960) , Bài Thơ Cuộc Đời (1963) , Những Năm Sáu Mươi (1960) , Ngôi Nhà Giữa Nắng (1978) . Năm 1945 , Huy Cận là thứ trưởng , phụ trách các công tác văn hóa và văn nghệ , sau đó là hàm bộ trưởng . Có nhận xét rằng thơ Huy Cận phản ảnh chiều sâu triết lý , và mặc dù ông sáng tác về đề tài liên quan đến cuộc sống trần gian , nhưng đồng thời cũng gắn liền với những nhiệm mầu trong vũ trụ . Huy Cận mất năm 2005 .