Kinh Truyền Tin

X. Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria.
Đ. Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa ThánhThần.

Kính mừng Maria... Thánh Maria...

X. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,
Đ. Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.

Kính mừng Maria... Thánh Maria...

X. Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đ. Và ở cùng chúng con.

Kính mừng Maria... Thánh Maria...

X. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.


X. Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria.
Đ. Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa ThánhThần.

Kính mừng Maria... Thánh Maria...

X. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,
Đ. Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.

Kính mừng Maria... Thánh Maria...

X. Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đ. Và ở cùng chúng con.

Kính mừng Maria... Thánh Maria...

X. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.