Kinh Cầu Chịu Nạn

Xin Chúa thương xót Chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy).
Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu thương hết người thế.
Chúa Giêsu xuống thế làm người.
Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.
Chúa Giêsu ba năm giảng dạy Phúc Âm.
Chúa Giêsu cứu chữa các bệnh nhân.
Chúa Giêsu cho kẻ chết sống lại.
Chúa Giêsu dân Do thái vui mừng đón rước.
Chúa Giêsu thương khóc thành Giêrusalem.
Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.
Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể.
Chúa Giêsu vào Vườn Giêtsimani cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu lo buồn toát mồ hôi máu ra.
Chúa Giêsu trao nộp mình cho quân lính.
Chúa Giêsu để quân ấy trói mình.
Chúa Giêsu các môn đệ bỏ trốn.
Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm trối ba lần.
Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.
Chúa Giêsu chịu vả chịu nhổ vào mặt.
Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.
Chúa Giêsu thâu đêm chịu nhiều khổ nhục.
Chúa Giêsu bị nộp cho Philatô xét xử.
Chúa Giêsu Philatô lại trao cho Hêrôđê.
Chúa Giêsu Hêrôđê cho rằng điên dại.
Chúa Giêsu dân Do Thái ghét hơn tên trộm cướp là Baraba.
Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả mình ra.
Chúa Giêsu chịu những gai nhọn đâm vào đầu.
Chúa Giêsu quân lính quỳ nhạo cho xấu hổ.
Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương.
Chúa Giêsu dân Do Thái đòi đem đi đóng đanh.
Chúa Giêsu vác Thánh Giá nặng lắm.
Chúa Giêsu chịu đóng đanh giữa hai người trộm cướp.
Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khổ mình.
Chúa Giêsu chịu quân lính lấy hết áo chia nhau.
Chúa Giêsu trên Thánh giá chịu xỉ báng nhạo cười.
Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm cùng chịu đóng đanh.
Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan.Chúa Giêsu trao Thánh Gioan cho Đức Me.
Chúa Giêsu kêu lên: Lạy Cha sao bỏ con?
Chúa Giêsu nói rằng: Tôi khát nước.
Chúa Giêsu nói rằng: Mọi sự đã hoàn tất.
Chúa Giêsu nói rằng: Con phó linh hồn trong tay Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.
Chúa Giêsu linh hồn xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh.
Chúa Giêsu viên đội trưởng tuyên xưng là Con Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu bị đâm cạnh sườn máu và nước chảy ra.
Chúa Giêsu chịu táng trong huyệt đá.
Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên.
Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.
Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem năm vết thương nơi mình.
Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội Thánh.
Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.
Chúa Giêsu trước mặt môn đệ lên trời.
Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Kẻo gặp sự tai sự dữ.
Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy).
Kẻo mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu.
Kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ.
Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.
Kẻo sa hoả ngục phụ công ơn Chúa Giêsu cứu chuộc.

Chúng con là kẻ có tội.
Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy).
Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.
Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.
Chúa Giêsu soi lòng mọi người nhận biết tôn thờ.
Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.
Chúa Giêsu cho linh hồn chúng con khi gần lìa xác khỏi tay ma quỷ.
Chúa Giêsu cho chúng con được hạnh phúc ở trên trời.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Nghe chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Thương xót chúng con.

Lời Nguyện

Chúng con là vật mọn sấp mình thờ lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đón, nào có bao giờ trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời u ám đất chuyển động, đã vỡ ra như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng thể cầm nước mất chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con. Lạy Dấu Thánh chân tả; lạy Dấu Thánh chân hữu; lạy Dấu Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.