Vay Thơ


Thơ ta vay của đất trời
Trả lại đủ lời đủ vốn
Nhưng không biết ngày nào mượn
Cũng không biết trả ngày nào
Tháng ngày có nghĩa gì đâu !