Ai Về Cực Lạc


Đã mấy Xuân rồi mong xuất gia
Dần , Thân , Tị , Hợi vẫn quanh nhà !
Hẹn Thìn hẹn Mẹo chừng qua bửa ,
Hứa Chuột hứa Dê chắc tới già .
Trâu , Ngựa sân si vừa cột lại ,
Chó , Gà tham ái đã bung ra !
Hỡi ai khăn gói về Cực Lạc
Cho ngộ quá giang viếng Phật Đà .