Đoá Sen Bồ Tát


"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bung mà chẳng hôi tanh mùi bùn ."**

Làm thân Bồ Tát gian truân
Chúng sanh khó độ , trần tâm khó lường !
Hóa sinh xuống cõi vô thường
Mượn thân giả tạm náu nương cứu đời .
Ta Bà nước mắt đầy vơi .
Lòng đâu thanh thản rong chơi Niết Bàn .


** Ca dao Âu Lạc