Đại Đạo Sư


Một sợi tóc đủ muôn rừng công đức
Một móng chân soi sáng cả địa cầu !
Người giáng trần chuyển vận mệnh Năm Châu
Và ân sủng rải Hằng sa thế giới .

Người đây rồi lòng ta hằng mong đợi :
Mắt trùng dương đầy Bác ái Từ bi
Hào quang nguy nghiêm rực rỡ lạ kỳ ,
Dìu dắt kẻ lạc đường về Nguyên Thủy .

Cả vũ trụ tung hô vạn tuế
Ta sụp quỳ lòng không nói năng chi ;
Mắt trần gian khôn bao quán dung nghi
Lòng phàm tử biết gì ngôi cao cả !

Sao lại là ta
Hưởng ngày phép lạ
Khi càn khôn còn ngơ ngáo tirng say ?
Tu bao ngàn năm để có hôm này
Được gần đấng Tôn nghiêm Toàn Giác !

Người như bóng dừa xanh sa mạc
Che chở hồn ta trong bóng mát vô biên .
Châu báu dẫy đầy đại địa tam thiên
Khôn sánh kịp vết bụi hài Thánh Thể

Ta nức nở thương thầm cho cõi thế
Nẻo Ta Bà tâm tối miệt mài đi !
Người đến rồi mà không biết không hay
Thân bá bảo đọa đày trong khổ ải

Ta muốn tung mây trời cao vòi vọi
Reo tên người trong tiếng gió mây bay .
Khắc tên người trên từng cánh sao mai
Gọi thế giới theo mặt trời thức dậy

Hãy đến hãy nghe đây lời Thánh Khải
Hãy đến cùng ta chia sẽ hân hoan ;
Hãy đến mừng Liên Bảo Thiên Quang
Ngày vũ trụ hoan ca mừng phép lạ .

Ngày Đạo Sư đấng cha lành cao cả
Đem Càn khôn trao lại cho người !

-
Rajburg , Ấn Quốc .