Khánh Đản Xứ Phật


Ta qua xứ Phật ngày Khánh Đản
Quỳ xuống nâng niu cát bãi Hằng ,
Mơ dấu chân Ngài bao thế kỷ
Còn thơm mùi Đạo thuở tiền căn .

Giòng Thiêng luân chuyển từ Vô Thượng
Ta uống vào tim giọt Cam Lồ
Dìm hết trầm luân vào đáy nước
Nghe hồn trẻ lại tuổi cằn khô !

Sắc không , không sắc ta nào biết
Trang trải lòng ra với sông Thiêng .
Hãy gội cho trong nghìn nghiệp dĩ
Hãy tưới cho xanh vạn phước điền .

Ta qua xứ Phật ngày Khánh Đản
Tìm lại ngàn xưa dấu Phật Đà
Nhắm mắt dâng hồn lên Linh Thứu *,
Thấy chăng Tịnh Độ giữa Ta Bà !

-
Risshikesh , Đức Quốc .
-
* Linh Khứu : Núi Linh Khứu , linh sơn thánh địa của Phật Giáo .