Đáp Thơ Thị Hiền Bá Linh


Từ hải ngoại đọc thơ hiền hữu
Ngậm ngùi than số kiếp con tằm .
Lòng "Kinh Kha"* bỗng mềm như mảnh lụa ;
Lời ân cần xin gửi chút hàn huyên :

Đã dấn thân vào con đường Bồ Tát
Còn ngại gì cách núi với ngăn sông ?
Lòng thế nhân khôn lường sâu cạn
Thì pháp môn , hạnh nguyện phải vô cùng .

Người bạch y như bảo liên thanh quý
Sống trong bùn vẫn ngào ngạt mùi hương !
Ta khoác mảnh áo đà vì nguyện ước
Sánh công phu ai biết có cân bằng ?

Vì pháp giới mà muôn hình vạn trạng
Muốn độ sinh phải đồng sự , đồng hành
Nên Bồ Tát phải dầm mưa dãi nắng
Lăn mình vào nghiệp cảnh của phù sinh !

Ta với người tuy hai mà một
Kiếp kiếp đời đời gần gủi thân thương .
Đồng một nguyện xả thân vì đạo cả
Lối chim bay nào cách mấy dặm đường .

Đường ta đi từ a tăng tỳ kiếp **
Vô thủy vô chung và chẳng biên cương .
Dắt dìu nhau ta đi nào biết mỏi
Bao lâu đời còn đổ lệ trùng dương !

. Đài Bắc


*Kinh Kha : Một tráng sĩ do Tần Yến quốc phái đi hành thích Tần Thủy Hoàng . Lòng Kinh Kha ý chỉ khí phách của một trasg sĩ ra đi không hẹn ngày về .
**A tăng tỳ kiếp : Chữ dùng của Phật giáo , chỉ vô số tỷ năm .