Gửi Người Khuất Núi

Kính tặng cố Ni Cô
T.N. Trí TánhNăm tê xứ lạ gặp người
Áo nâu phai bạc , đạo đời dở dang ;
Trót sinh khí phách ngang tàng
Làm thân nhi nữ đa đoan miệng đời !

Đọc vần thơ cũ bồi hồi
Này vần hoan lạc , này lời thở than
Từng câu trau gấm chuốt vàng
Hãy còn phảng phất đài trang một thời .

Người đi ai khóc ai cười
Chút lòng oan khúc giải bày nơi đâu ?
Ngưỡng cầu Tam Bảo* Đài Cao
Giác Linh tế độ trần lao xa lìa !

Hồng Nhan yểu mệnh
Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai !
Ô Hô ! Ai Tai !
Trước Phật Đài
Thắp nén hương thơm
Chút lòng kính mộ .
Cầu Di Đà* Phật Tổ
Rước người hiền về cõi Tây Phương ...

Nam Mô Phật .
Nam Mô Pháp .
Nam Mô Tăng .
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát !
Rước người hiền về cõi Tây Phương ...*Tam Bảo : Chữ dùng của Phật giáo , chỉ Phật Pháp Tăng .
**Phật Di Đà : Tên một vị Phật trong quá khứ của Phật giáo .