Có Những Lần Thất vọng


Phật đã xa đời
Chúa đã lên Ngôi !
Hôm mai chỉ còn có con người
Ngậm ngùi dắt dìu nhau trong cơn tăm tối ...

Này anh , này em ơi !
Chớ bỏ quên đời
Chớ bỏ muôn loài
Mà đi tìm cuộc vui nơi Niết Bàn xa xôi ;
Hãy cùng ta ở lại ! Hãy cùng ta ở lại !

Lặn lội kiếm tìm
Một chút tình thương ,
Một chút tình thương !
Mà ban phát cho muôn loài
Trong mười phương .

Đi tìm hoài
Sao xa lắc tương lai
Đi tìm hoài
Sao chưa thấy Ai !
Bồ Tát nơi đâu ?
Phật ở phương nào ?

Từ bi bể rộng trời cao
Hãy rưới xuống như mưa nguồn
Cõi đời khô cằn hư hao ;
Cho tan hết oan khiên
Đổ nát ngục tù !
Bụi trần bao trùm tâm linh .
Đã từ lâu !

Mắt đã mờ
Trí huệ đã u mê
Thiên cung đã quên mất nẻo về .
Sáu cõi* dẫy đầy yêu chướng
Quằn quại thân gông cùm
Trong xích xiềng ma vương !

Nào ai xót thương ,
Ai người xót thương !
Chúa Phật đã soi đường
Nhưng đường còn đầy cạm bẫy .
Ai quyền lực phi thường
Cứu sinh linh
Thoát vòng oan trái ?

Này anh này em ơi !
Hãy cùng tôi
Góp lời
Thiết tha nguyện cầu cho muôn loài yên vui .
Kiếp kiếp đời đời
Xin hy sinh
Cầu cho muôn loài
Thôi đắm chìm u minh .


*Sáu cõi : (Lục đạo) Chữ dùng của Phật giáo , chỉ trời , người , A tu La , địa ngục , ngạ quỷ , súc sinh .