Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ


"Cây Bồ đề cao vòi vọi ,
Rườm rà che mát khắp cả tam thiên .
Hoa Ưu Bát* nở liền liền
Rực rỡ thơm tho nghìn thế giới".

Ta về đây đã thỏa lòng mong đợi
Đạo tràng xưa thơm ngát hương trầm
Bốn hướng trùng trùng tín nữ , thiện nam
Đảnh lễ đấng Cha lành muôn loại .

Hơn hai ngàn năm cây còn tươi mãi
Vì Phật tâm vĩnh viễn trường tồn
Để cho người chiêm ngưỡng suy tôn
Đấng Giác ngộ hiếm như hoa Linh Thoại*

Noi bước chân Ngài ta đi tìm lại
Bản lai xưa và diện mục thuở nào
Dù pháp thân phàm tục hư hao
Chớ để linh hồn đoạ đầy giam hãm .


*Hoa Ưu Bát , Hoa Linh Thoại : Chữ dùng của Phật Giáo , một loại linh hoa ba ngàn năm hoa mới nở một lần . Ý nói rằng Phật và Minh Sư rất hy hữu , khó tìm .