MỤC LỤC ĐẠI–THỪA CHƠN–GIÁO
* * * * *
CHƯƠNG I
HÌNH-NHI HẠ-HỌC
GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀN
1) Thánh Tựa xuất bản kỳ nhì * Cao-Đài Thượng-Đế
2) Bài Ca Tụng của Đạo-hữu Trần-Văn-Quế
3) Lời Cầu Nguyện của đệ-tử Chiếu-Minh-Đàn
4) Thánh Tựa * Động-Đình-Hồ Đại-Tiên-Trưởng
5) Khai Kinh Giác-Minh Kim-Tiên Thỉ-Tổ Đại-Tôn-Sư (Hồng-Quân Lão-Tổ) Tam-Thanh Thượng-Giáo
6) Tam-Giáo Thánh-Nhơn
7) Cao-Đài Xuất Thế * Đại-Đạo Hưng Truyền
8) Giải Nghĩa Bốn Chữ “Đại-Thừa Chơn-Giáo”
9) Chỉ Ý Thuyết Minh Thầy lập Cao-Đài Đại-Đạo như thế nào ?
10) Đại-Đạo Luận Tại sao cơ Đạo rẽ chia ?
11) Nền Tảng Cao-Đài Đại-Đạo
12) Tôn Chỉ của Cao-Đài Đại-Đạo * Luận về chữ “Hữu” và “Vô”
13) Quân-Tử và Tiểu-Nhơn
14) Kiên Nhẫn * Hạnh Người Tu
15) Hòa Hiệp
16) Đoàn Thể
17) Đạo-Đức
18) Xả Thân Giúp Đời
19) Hai Mối Đại Ân
20) Tỉnh Thế
21) Trách Đời
22) Quả Báo Luân Hồi
23) Lý Thiên-Nhiên và Lý Tự-Nhiên
24) Khởi Trung Tâm Đạo
25) Khuyến Tu cho thuận Thiên-Ý
26) Đức Tin
27) Lý Đạo * Phép Tu
28) Luyện Kỷ Tu Thân Qui Tam-Bửu Ngũ-Hành
29) Tầm Tu Chơn-Đạo Luyện Đạo Tu Hành
CHƯƠNG II
HÌNH-NHI THƯỢNG-HỌC
ĐẠI-THỪA TÂM-PHÁP
30) Tiên-Thiên Cơ-Ngẫu
31) Hậu-Thiên Cơ-Ngẫu Thầy lược luận chữ “Tu”
32) Luận về Đại-Đạo Tâm-Truyền
33) Nhơn Vật Tấn Hóa
34) Thập-Tự Tam-Thanh Tam-Giáo Ngũ Hành Cao-Đài Đại-Đạo và Cao-Đài Tôn-Giáo
35) Sắc Không Luận
36) Luận về Chữ “TÂM” Cái Báu của Nguơn-Tinh
37) Xuất Thần Thất Tình
38) Tồn Tâm Dưỡng Tánh
39) Tham Thiền Nhập Định
40) Luyện Đạo
41) Tam Thừa Cửu Chuyển
42) Dưỡng Sanh Tánh Mạng
43) Vũ Trụ
44) Địa Cầu 68
45) Thiên-Đàng Địa-Ngục
46) Đại-Đạo Phục Hưng * Cao-Đài Xuất Thế Cách Thức Thờ Phượng
CHƯƠNG III
ẤN-CHỨNG THIÊNG-LIÊNG
Đàn Ra Kinh Đại-Thừa Chơn-Giáo
47) Giác-Bửu Nương-Nương
48) Bạch-Bửu Tiên-Nương
49) Bích-Vân Tiên-Cô Đàn Chợ-Lớn
50) Đại-Giác Chơn-Tiên
51) Ngọc-Vân Tiên-Nương
52) Diêu-Cung Ngọc-Nữ Thảo-Lư Đàn
53) Giác-Minh Kim-Tiên
54) Thiên-Môn Đế-Quân
55) Huệ-Mạng Kim-Tiên Trước-Tiết Tàng-Thơ
56) Đạo-Đức Kim-Tiên
57) Linh-Bửu Chơn-Nhơn
58) Đạo-Ngạn Chơn-Quân Đàn Phú-Lâm
59) Thanh-Hư Đạo-Nhơn
60) Ngọc-Thiên Tiên-Nương
61) Ngọc-Bửu Nương-Nương Long-Ẩn Đàn
62) Ngọc-Diêu Tiên-Nương
63) Ngộ-Tánh Chơn-Nhơn
64) Ngọc-Hoa Tiên-Nương TIÊN PHONG
65) Càn Tịch
66) Khôn Tịch