15.- PHÁP LÝ NGƯỜI TU
Ngọc Minh Ðài, Tuất thời Rằm tháng 4 Bính Ngọ (03-6-1966)

THI :

Ðông hà Tây trúc cảnh thiên nhiên,
Phương vị thanh cao thú diệu huyền;
Chưởng đắc kim hoa huờn ngọc quả,
Quản thi chánh pháp độ nhân nguyên.

Bần Ðạo mừng chư hiền đệ muội trung đàn. Bần Ðạo rất mừng cho Thiên cơ chuyển hóa, sự cứu cánh đến với toàn linh ở Tam Kỳ Ðại Ðạo. Trước bao nhiêu cảnh biển trần đang sóng gió, đường trần cát bụi mịt mù, muốn tìm thấy ánh Thiên quang cũng khó được vẹn toàn cơn mạt kiếp..

Chư hiền đệ hiền muội đồng an tọa nghe Bần Ðạo giải thích pháp lý của người tu đây:

BÀI:

Người tu giữ sự chân thành,
Giữ gìn giới luật học hành thiện lương.
Tu không đến trong trường hỗn loạn,
Tu không màng danh rạng tên đề;
Tu không lầm lạc muội mê,
Tu không hưởng ứng các bề tà ma.
Tu thì giữ đạo nhà cương kỷ,
Tội không làm, pháp lý không vương;
Tu tầm đạo đức muôn phương,
Tầm người hiền ngỏ, tầm đường chánh minh.
Không trộm cướp, ai rình, ai bắt,
Không ngụy quyền, ai nhặt, ai thưa;
Không vào tứ đổ sớm trưa,
Ai đem nhân phẩm mình đưa chợ đời.
Không chen lấn những nơi quyền tước,
Ánh bạc tiền không vượt chánh tâm;
Không ham mê, không lạc lầm,
Tham lam đâu có, ai cầm ngục môn.
Không hơn thiệt bôn chôn tố tụng,
Không vì đời lợi dụng đạo danh;
Tòa đời tuy sẵn lập thành,
Nhưng không không hết ai đành hỏi tra.
Giữ thuần túy dung hòa đạo hạnh,
Chỉnh nội tâm nội cảnh đoan trang;
Xiển dương chánh pháp đạo tràng,
Nghiêm minh qui luật là đàng an thân.
Khi lập thành các phần đã dạy,
Từ cơ quan đến ngoại nhân viên;
Dầu chưa pháp lý ban truyền,
Nhưng rồi cũng sẽ rộng quyền hưởng chung.
Nếu không tạo, không vun, không tưới,
Dẫu tìm tòi chờ đợi ích chi;
Dầu cho pháp lý ban đi,
Không đường tiến hóa ích gì hỡi ai.
Khuyên an tâm sắp bày mọi việc,
Từ trong ngoài chi tiết chỉnh trang;
Chờ khi trổ ánh đạo vàng,
Chư hiền sẽ thấy huy hoàng tương lai..

Chư hiền đệ thành tâm nghinh tiếp, Từ Tôn Vô Cực đã đến..

Bần Ðạo ban ơn chung chư hiền đệ hiền muội, thăng./.