Sự Nhắc Nhở Của Thượng Đế

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Đài Bắc , Formosa
Ngày 23 tháng 2 , 1993 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)Có một người sau khi chết , đến trình diện Diêm Vương . Diêm Vương phán rằng : "Nhà ngươi cả đời tham lam , độc ác , giàu có mà chẳng hề cứu giúp ai , lại không tu hành , nhà ngươi sẽ xuống địa ngục ." Người đó cãi rằng : "Như vậy thật bất công ! Tôi không biết rằng có một ngày sẽ phải chết , cũng không hiểu là nên bố thí , và quả báo sẽ khác nhau . Tôi không làm điều thiện vì ông không nhắc nhở tôi . Xin cho tôi một cơ hội làm người trở lại và nhắc nhở tôi khi tôi không làm những việc thiện ."

Diêm Vương nghe xong bằng lòng : "Được ! Cho nhà ngươi về ." Được ít lâu , ông lại chết nữa . Một lần nữa , Diêm Vương bắt giam ông vào địa ngục . Ông lại cãi : "Kỳ lạ ! Thật không công bình ! Tôi đã nói với ông là phải nhắc nhở tôi , vì tôi hay quên mà ông đâu có nhắc tôi đời là vô thường , hay tôi nên làm điều gì đâu ." Diêm Vương đáp : "Ồ , có chứ ! Ta đã nhắc nhà ngươi mấy lần rồi ." Ông bèn hỏi lại : "Hồi nào vậy ?" Diêm Vương trả lời : "Có một lần , có một người ăn mày tới trước cửa nhà ngươi , phải không ?" Ông đáp : "Có ." "Vậy nhà ngươi có cho ông ta chút ít thức ăn nào không ? Người đến khất thực đó chính là ta !" Ông kia nói : "Ôi chao ! Thì ra là ông . Tại sao ông không nói ?" Diêm Vương lại hỏi : "Còn một lần khác , ta gởi một người thật già nua bệnh hoạn đến trước cửa nhà ngươi , nhà ngươi có nhìn thấy không ?" Ông nói : "Có thấy ." "Vậy nhà ngươi có săn sóc họ không ?" Ông đáp : "Không chăm sóc gì cả , tôi đã gọi người đem ông già đó đi chỗ khác , vì không muốn nhìn thấy ông ta ." Diêm Vương nói : "Người đó chính là ta."