Phần 2


Công cha ba năm tình thâm lai láng
Nghĩa mẹ đậm đà chín tháng cưu mang
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn
Biết lấy chi đền nghĩa khó khăn
Hai đứa mình lên non lấy đá xây lăng phụng thờ


Có nuôi con mới biết công cha mẹ


Công cha đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân


Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau!


Công cha nghĩa mẹ ai đền
Mà em ôm áo ôm mền theo anh


Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Ðông
Núi cao biển rộng mênh mông
Công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi !


Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con


Con ơi! ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên