Anh ơi! em bảo anh này
Công cha nghĩa mẹ cao dày chớ quên


Bảo vâng, gọi dạ, con ơi,
Vâng lời sau trước, con thời chớ quên.
Công cha, nghĩa mẹ, khôn đền,
Vào thưa, ra gửi, mới nên con người.


Ba năm bú mớm con thơ,
Kể công cha mẹ, biết cơ ngần nào.
Dạy rằng chín chữ cù lao,
Bể sâu không ví, trời cao không bì.


Cha chung không ai khóc


Cha già con dại chờ mong
Anh đi vui thú chơi rong một mình.
Uổng công cha mẹ sinh thành,
Uổng công gánh chữ chung tình của em.


Cha truyền con nối


Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha thác, gót con đen xì (lấm bùn)


Còn cha nhiều kẻ yêu vì
Một mai cha thác ai thì yêu con ?