Phần 2


Anh em như chân như tay
Vợ chồng như áo, cởi ngay tức thì (nên lìa)


Anh em như chân với tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần


Anh em như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy


Anh em như thủ túc


Anh em rể chẳng kể vào đâu


Anh em rể đúng lệ mà theo
Sợ cái mắt nheo của ông con trưởng


Anh em trai ở với nhau mãn đại
Chị em gái ở với nhau một thời
Dù ai nói ngược nói xuôi
Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng


Anh em thuận hiền
Vị đồng tiền mà mất lòng nhau