Phần 3


Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau


Anh nói với em (2)
Như rựa chém xuống đá
Như rạ cắt xuống đất
Như mật rót vào tai
Bây chừ anh đã nghe ai
Bỏ em giữa chốn thuyền chài rứa ri


Anh em ăn ở thuận hoà
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười


Anh em bốn bể là nhà
Người dưng khác họ vẫn là anh em


Anh em chém nhau đằng gọng (bề sống)
Không ai chém nhau đằng (bề) lưỡi


Anh em chín họ mười đời
Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra


Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hầu cho vui
Lọ là ăn thịt ăn xôi
Quí hồ ở nết tới lui bằng lòng


Anh thuận em hòa là nhà có phước


Đắng cay cũng thể ruột rà
Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng


Đi việc làng giữ lấy họ,
Đi việc họ giữ lấy anh em


Em ngã thì chị phải nâng
Đến khi chị ngã em bưng miệng cười


Làm chị phải lành, làm anh phải khó


Thua là thua mẹ thua cha,
Chị em một lứa ai mà thua ai.


Gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau.