Phần 1


Anh em khinh trước làng nước khinh sau


Anh em như thể tay chân


Anh em kính trước làng nước kính sau


Anh em một giọt máu sẻ làm đôi


Anh em một khí huyết dây (huyết phân)
Cũng như người có chân tay (tay chân) khác gì
Ai ơi lấy đấy mà suy
Có câu đường lệ trong thi để truyền


Anh đành hanh xó bếp
Chị xách bị đầu giường


Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy