Dương Diên Nghệ


( -Đinh Dậu 937)

Danh tướng có sách chép là Dương Đình Nghệ, không rõ năm sinh. Thượng tướng của Khúc Thừa Hạo. Ông hết lòng giúp họ Khúc. Ông hết lòng giúp họ Khúc chăn dân trị nước. Đến năm Đinh Sửu 917 Khúc Hạo mất, ông phù tá con Hạo là Khúc Thừa Mĩ.

Năm Quý vị 923, nhà Nam Hán sai Lý Khắc Chính và Lý Tiến sang đánh. Khúc Thừa Mĩ bị bắt. Dương Diên Nghệ tạm lánh, lập cách báo thù cho họ Khúc, bèn lập ra trường đánh vật, chiêu tập hào kiệt cứu nước.

Năm Tân mão 931, ông hưng binh, đánh tan quân đội của Thứ sử Lí Khắc Chính và Lí Tiến. Nhà Nam Hán lại sai Trần Bảo đem quân sang. Ông đón đánh, chém luôn Trần Bảo. Với chiến công lẫy lừng đó ông được nhân dân tin phục, suy tôn ông làm Tiết độ sứ. Ông mến tài viên thuộc tướng Ngô Quyền, gả con cho và cho giữ ái châu.

Được 6 năm, một đêm, ông bị tên thuộc hạ là Kiều Công Tiễn phản bội ám sát chết.

Ngô Quyền hay tin, lập tức kéo binh về đánh giết Kiều Công Tiễn dựng ra nhà Ngô.

So với Triệu Quang Phục trong thời Tiền Lý, Dương Diên Nghệ thật đáng liệt ngang hàng.