Có sách chép là Ngọc Hoa, con gái Hùng Vương thứ XVIII, nổi tiếng sắc nước hương trời. Nhân vật gây nên cuộc "tranh hôn kết oán" trong thời Văn Lang.

Huyền sử truyền rằng:

Gần bờ cõi Văn Lang có người của bộ lạc do Thục Phan lãnh đạo có lần đến cầu hôn con vua Hùng mà không thành. Gã cố oán, khi sắp mất dặn lại cháu Thục Phán phải đánh lấy nước Văn Lang, rửa hận.

Đồng thời, có Nguyễn Tùng là nhân vật lỗi lạc ở ẩn trên ngọn núi Tản Viên cũng đến cầu hôn. Lại có một thanh niên anh tuấn ngụ ở ven biển đến cầu hôn nữa.

Hùng Vương chẳng biết chọn ai, bèn giao hẹn:"Ngày mai ai đưa đủ lễ vật quí giá đến trước thì gả con cho".

Nguyễn Tùng y hẹn đến trước và dâng lễ vật trọng hậu, Bạch Hoa vâng mạng vua cha theo Nguyễn Tùng về núi. Chàng trai ở biển nổi nóng, đánh phá dữ dội.

Câu chuyện tranh hôn kết oán trong đời Hùng Vương thứ 18 này, huyền sử gọi là chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.

Cuộc tình duyên của Bạch Hoa, chẳng những khiến hai chàng trai ở biển và ở núi sinh thù gây biến, mà họ Thục cũng oán. Do đó nước Văn Lang mất về tay Thục Phán vào năm Giáp Thìn 257 trước công nguyên.