PDA

View Full Version : Thánh Giáo Sưu Tập Năm 1965 Mục lục (21-3-65)Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Divo
06-03-2007, 07:21 PM
16.- HƯỜN CUNG ĐÀN

Tuất thời 29 tháng 6 Ất Tỵ (27-7-65)

Thành Hoàng Bổn Cảnh, Bổn Thần chào chư Thiên mạng tam ban. Bổn Thần thừa sắc lịnh Tam Trấn: Vì Kim Quang yếu thần, nên sắc tứ Hoàng Mai chấp cơ, phận sự tuân hành, Bổn Thần xuất ngoại, thăng.

(Tái cầu:)

Thi:

TỀ-THIÊN ĐẠI-THÁNH giáng Hườn Cung,

Mừng hết môn đồ tại điện trung,

Mượn bút mấy lời khuyên rán nhớ,

Tu sao đắc quả cõi vô cùng.

ĐẠI-THÁNH chào chư môn đồ nam nữ. Đại Thánh đem chơn linh Thiên Linh giáng đàn cùng chư môn đồ bàn về việc đạo. Truyền Huệ Đăng độc giả, Đại Thánh sẽ dạy sau. Ban ơn môn đồ tất cả, tiếp điển, thăng.

(Tiếp điển:)

Thi:

THIÊN luật ai qua ở cõi trần,

LINH hồn thanh nhẹ, trược là thân,

CHƠN quang xuất hiện nơi cung nội,

TIÊN cảnh huờn lai cậy bút thần.

CHƠN TIÊN tôi mừng chào chư Thiên mạng phụng thừa tam ban. Vậy giờ nay tôi được đủ gần tam ngoạt luyện thần định tịnh nơi Non Bồng. Nay ĐẠI-THÁNH vận chuyển linh cơ, đôi lời tố trần cùng chư huynh tỷ. Vậy xin Thiên mạng cùng tam ban miễn cho và an tọa, để Chơn Tiên tôi được đôi lời bày tỏ.

Nầy chư Thiên mạng tam ban! Cuộc đời không chi là quí, đến lúc vào cõi vô hình thì mới biết cho đời là giả tạm. Chơn Tiên tôi lúc ở vào cảnh thiếu thời, từng được thân phụ mẫu xem là quí giá, được đủ đầy sự nuông chiều, hằng cho vào trường đời huấn luyện, là ý của song thân tôi muốn cho con trở nên người hữu dụng trên cõi đời tranh đấu. Ấy là một điểm thường tình của cha mẹ yêu quí con, như mọi người trên thế sự. Đường đời vinh hạnh ấy tôi đã trải qua bao màn lớp, đến ngày được thọ giáo chân truyền theo nền Đại-Đạo, cũng đôi phần công quả, lo cùng quí đại huynh, tỷ để đóng góp quả công.

Khi đã đường đời kết liễu, hồn linh rời khỏi, xác phàm bỏ lại, vùi chôn dưới lòng đất, rồi đây làm phân cho cây cỏ, có chi đâu là quí như lúc trên đời. Trái lại, linh hồn rời khỏi xác, vào cảnh vô hình, mới thấy rõ sự hành vi của mình nơi trần như soi trong gương trắng. Như vậy là linh hồn bất diệt, được sự cứu vãn bởi tự nơi ta, lúc sống còn biết nuôi nấng tinh thần đạo đức, mới được ân huệ khi rời khỏi xác thân. Còn những linh hồn lúc dựa chơn thân, không biết tự giác, tầm đường mai hậu cho lúc bỏ xác phàm trần, thì linh hồn ấy phải chịu bao điều thưởng phạt do sự sống còn ta cấu tạo.

Vậy giờ nay tôi đã được hộ trì của ĐẠI-THÁNH, nên điển quang đầy đủ, cùng cảnh củ ngày qua, tố trần đôi đoạn:

Thi:

Trần hồng dày đặc lớp tài danh,

Chôn chặt linh hồn mãi quẩn quanh,

Muốn khỏi mê đồ nên giác ngộ,

Luân hồi qua khỏi vượt sầu thành.

Hựu:

Sầu thành nên tránh chớ a vào,

Đêm vắng bút đề kỷ niệm trao,

Bạn tục ngăn ngừa tâm ý mã,

Cảnh Tiên nâng chén ngự Bàn Đào.

Hựu:

Bàn Đào rượu Thánh nực mùi thơm,

Én liệng cành mai líu tợ đờn,

Hội diện linh quang sanh bất diệt,

Tinh thần định trí hóa kim đơn.

Hựu:

Kim đơn kiết tụ ấy phi phàm,

Diệt hết lòng trần bỏ muốn ham,

Khử trược Tiên phương hồi Cực Lạc,

Tồn thanh pháp nhiệm hóa Già Lam.

Hựu:

Già Lam khể thủ luật Tiên Gia,

Minh cảnh bồ đề thị ái tha,

Bát nhã chuyển xây nền Đại-Đạo,

Mật Đa thiện thức hóa Di Đà.

Hựu:

Di Đà Phật xứ chẳng đâu xa,

Tầm ở non cao khó gặp mà,

Kiếm huệ diệt trừ bầy lục tặc,

Xuất hình ẩn hiện nội tâm ta.

Hựu:

Tâm ta ẩn sẵn có hai đường,

Lên cảnh Niết bàn, xuống nẻo ương,

Giác sát tâm sanh thành chánh quả,

Mê đồ mờ mịt cảnh Tây Phương.

Hựu:

Tây Phương nào chứa khách mê trần,

Cực lạc lọc lừa kẻ hiếu nhân,

Cảnh trí thanh nhàn tâm ẩn tại,

Tuần hườn minh định luật cân phân.

Hựu:

Cân phân Tạo Hóa máy huyền vi,

Âm pháp thưa mà khó lọt đi,

Gặp quỉ vô thường thân bỏ lại,

Ngàn vàng không sánh chữ từ bi.

Hựu:

Từ bi thực hiện chiếu linh quang,

Gặp trận lửa hồng khó cháy tan,

Giáp sắt không tròn cơn mạt kiếp,

Bạch y năng luyện báu ân vàng.Chơn Tiên tôi từ lúc ở trần ít hay ngâm thi cùng quí huynh tỷ. Giờ nay tôi ở vào cảnh vô hình mượn bút cơ chuyển qua thế giới trần gian, dụng ít lời thi phú để cùng chư huynh tỷ cho thỏa cơn xa vắng. Thôi đôi lời lưu lại cùng gia đình thân tộc, sau sẽ cùng nhau hội diện. Chơn Tiên tôi xin giã từ, nhượng bút, thăng.