PDA

View Full Version : Thánh Giáo Sưu Tập Năm 1965 Mục lục (21-3-65)Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28

Divo
06-03-2007, 07:26 PM
23.- HƯỜN CUNG ĐÀN

Tuất thời 29-8 năm Ất Tỵ (24-9-1965)

Thi:

Vâng lịnh Mẫu Nghi đến báo đàn,

Chào chư liệt vị khắp tam ban,

Pháp Đàn trên có Vô Vi điển,

Của Đức Đông Phương ánh bủa tràn.

Nhứt Nương Tiên Nữ chào chư Thiên mạng, chư đạo tâm nam nữ. Vâng lịnh báo đàn có Đức VÔ-CỰC TỪ-TÔN giáng cơ. Vậy chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp. Tiên Nữ xuất ngoại ứng hầu.

(Tiếp điển:)

VÔ-CỰC TỪ-TÔN DIÊU-TRÌ KIM-MẪU, Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con nam nữ.

Thi:

Từ thử dạy khuyên đã quá nhiều,

Hỏi con còn nhớ được bao nhiêu?

Nỗi đời nỗi đạo hai vai chít,

Lỡ đệ lỡ thầy một bước xiêu.

Đứa dở bôn chôn ngay buổi sáng,

Người hay luộm thuộm đến ban chiều,

Non đoài ác lặn chuông linh giục,

Bớ trẻ đường ngay kíp dắt dìu.

Các con nam nữ! Mãi đến hôm nay, qua khỏi ngày lễ kỷ niệm khai Đạo một tuần, Mẹ mới giáng đàn nơi đây, để kiểm điểm lại trong quá trình cơ Đạo làm một bài học chung để các con ghi nhớ ngày kỷ niệm đó. Mẹ miễn lễ toàn tất các con an tọa.

Các con ôi! đến nay cơ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đã trải qua ngót bốn mươi thu, sự phổ truyền chánh giáo, hướng dẫn quần linh buổi Hạ-Nguơn trên bước đường tu học, các con đã đóng góp một phần công quả rất lớn trong sử Đạo. Về phương diện thế Thiên hành hóa, các con đã được một điểm son, nhưng còn về phương diện hiệp nhứt qui nguyên một thể thống đạo tại nước nhà, các con còn vấp phải bao nhiêu trở ngại, nhưng dầu sớm dầu muộn, những trở ngại đó các con sẽ vượt qua. Có như vậy phương thức hành Đạo, kinh điển, đạo luật mới có cơ hội soạn thảo duy nhứt, từ đó mới có thể phổ truyền năm châu bốn biển. Còn như trước hiện trạng, các con chưa thể làm gì được hầu thực hiện sứ mạng cao cả đó.

Giả thử hiện giờ, nếu có một ngoại nhơn từ phương Trời Âu, Mỹ, Úc đến hỏi sự tổ chức trong Đạo Cao Đài, các con phải nói làm sao? giải thích làm sao? dựa vào tiêu chuẩn, đạo luật nào để giải thích cho ngoại nhơn đó khỏi thắc mắc lầm lẫn một khi được hỏi đến một con thứ hai ở chi phái khác.

Hôm nay các con hãy bình tâm cùng Mẹ kiểm điểm, ôn lại trong quá trình với những sứ mạng thế Thiên hành hóa, gồm mấy lãnh vực và mấy xu hướng trong hàng huynh đệ các con. Cũng thời một cõi lòng thiết tha thương Thầy mến Đạo, con nào cũng muốn sáng danh Thầy, rạng danh Đạo, nhưng chính trong mỗi con còn thiếu những điều kiện và hoàn cảnh, do đó là một trở ngại rất lớn.

Con có đứa khi đặt mình vào Đạo, hằng muốn đem chánh pháp, đạo luật, kinh điển phổ truyền khắp nơi để cho nhơn sanh tỉnh thức tu học, để tạo lập một cõi Thiên Đàng ở thế gian toàn là hiền nhân đạo đức. Cũng có đứa nóng lòng vì việc Đạo, bước xa hơn một bước, là tạo thế lực bên đời để dễ bề phổ truyền chánh đạo, nhưng không hay rằng mình đã vướng chơn trong lưới rập thường tình của thế nhân. Cũng có đứa nóng lòng vì quốc gia đại sự, muốn chen chân vào đó để làm phương tiện hoạt động phổ biến Đạo Trời. Cũng có đứa vì tiền đồ Đại-Đạo và danh nghĩa đạo giáo, giữa buổi thế sự phân tranh, muốn được tiếng nói Đạo Thầy làm trung gian để giải hòa mọi mặt. Cũng có đứa muốn tại gia tu học, gìn giữ tân pháp. Cũng có đứa thường xuyên đi đến chùa, thất, để học hỏi điều hay lẽ phải trong hàng huynh đệ tiền phong. Cũng có đứa trong tâm chẳng muốn đi đâu, nhưng sợ e vắng mặt lâu ngày rồi huynh đệ cho mình là ngả đạo, nên ngày sóc vọng rán trỗi bước đến chùa, thất cho có lệ. Cũng có đứa không quản của, công, đem đóng góp vào cơ quan Đạo để được hưởng phúc hồng Thầy Mẹ rưới chan. Cũng có đứa vào Đạo để thọ Thiên Phong vào hàng anh lớn, đợi ngày lâm chung, tuổi tên được vào sử Đạo. Nhưng rồi các con ôi! Ai là bực xứng đáng thay mặt CHÍ-TÔN để nói lên được tiếng nói duy nhứt của Đạo Cao-Đài? Ai là người xứng đáng nói lên tiếng nói để cảnh tỉnh các lãnh tụ chi phái Đạo để cùng vạch một đường hướng chung cho bước tiến của Đạo Trời?

Bởi trong hàng huynh đệ các con, có những điều kiện không đồng nhứt. Con thì có thành tích công quả với sử Đạo, nhưng thiếu tài cán hoạch định đường lối tiến cho nhơn sanh. Cũng có con đức tài vẫn có, nhưng thiếu thông minh hoạt bát lỗi lạc để diễn tả hết những tối thượng siêu đẳng của Đạo Trời. Cũng có con tài đã có, hoạt bát đã hay, nhưng thiếu thiện tâm, thiện chí hoằng dương Thiên Đạo. Cũng có con tài có, thông minh có, thiện chí có, nhưng thiếu về thành tích tiền bối khai minh Đại-Đạo. Cũng có con thừa tài, dư đức, thiện chí có dư, thành tích sử đạo có sẵn, nhưng vì hai chữ nghèo nàn về vật chất mà tiếng nói trung kiên chẳng được ai nghe, chẳng được lưu ý đến. Cũng có con chẳng có những điều kiện trên, chỉ có một mảnh tâm trung thương Thầy mến Đạo, chất phác hồn nhiên, như như mộc mạc, mà chính là những con đó đã đóng góp cả của lẫn công rất nhiều với cơ Đạo, đã hy sinh đặt mình dưới sự sai khiến hướng dẫn của đàn anh hướng đạo. Nhưng ai là người xứng để lãnh nhiệm vụ hướng dẫn đó hỡi các con?

Các con tự hỏi mình đặt thân vào cửa Đạo để mà chi? Có phải để tự giác, tự tu, tự nhận làm những việc thiện, việc nhân nghĩa để trả lần bao nghiệp oan khiên tiền kiếp, nhẹ mình hầu sớm để hưởng đời Thượng Nguơn Thánh Đức, an cư lạc nghiệp, đất Thuấn trời Nghiêu, sau ngày viên mãn phủi sạch nợ trần, điểm linh quang được trở về hiệp nhứt cùng Thầy Mẹ hay chăng?

Đó là điều mà Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng đã dạy ngay từ buổi khai Đạo.

Đạo khai để cứu đời, chớ không phải làm nhăng cho đời, mà cứu bằng cách nào vậy hỡi các con?

Chính các con phải tự cứu mình trước rồi mới có phương tiện và điều kiện cứu kẻ khác. Tự cứu mình như thế nào đó các con?

Trước hết phải thành thật với lòng mình, tự đóng khung mình trong kỷ luật Đạo, gột rửa hết những tánh ích kỷ xấu xa, ý nghĩ đen tối, tánh nết ganh hiền ghét ngỏ, tập lần đức bác ái, vị tha, tinh thần phục thiện, thực hiện được đường lối công bình, bác ái, từ bi. Ba điểm đó là sơ khởi, người mới giữ Đạo phải tập làm cho được.

Từ bi là mình phải bất nhẫn, thương tâm trước những sự đau khổ nhục nhã của kẻ khác, cốt làm sao giác ngộ và tạo mọi hoàn cảnh để giúp kẻ khổ sớm thoát ra vòng tội lỗi đen tối.

Bác ái là xót thương tất cả, chẳng những nhơn loài, mà thương luôn đến loài thú cầm thảo mộc, bò bay máy cựa. Tha thứ những kẻ có lỗi với mình để cảm hóa họ lại gần với mình, hầu hướng dẫn họ lần vào đường tu hành chánh đạo. Từ bi, bác ái, khi con làm được xong, cũng phải nhớ đến công bình.

Chính sự chay lạt của các con đã gắn liền với hai chữ công bình, vì không thể ngon miệng với cao lương mỹ vị trên cái đau khổ chết chóc của loại khác. Mình muốn Trời, Phật, Thánh, Thần hộ độ, khoan dung, dìu dắt mình tai qua nạn khỏi, sớm ngộ đạo, thì mình cũng phải hộ độ, dìu dắt những kẻ khác và khoan dung, công bình với kẻ khác. Dầu kẻ đó là người nghịch, cũng phải tạo cho được lòng thương đối với họ. Chính trong chữ tự tu, tự cứu, các con phải làm được những điều sơ đẳng đó rồi mới nói những việc khác.

Người tu tại gia là một đơn vị tín đồ, nếu chưa được làm bực hướng đạo, cũng phải cho xứng đáng một người tín đồ. Khuyên người làm từ bi, bác ái, công bình, mà chính mình không làm được thì sự khuyên đó không đem lại kết quả gì hết.

Các con đừng mong vọng Thiêng Liêng thố lộ Thiên cơ cùng thời cuộc. Mong vọng đó là kẻ hở, là chỗ yếu để cho mị tà lợi dụng sở thích đó, hướng dẫn các con xa Thầy xa Đạo. Hỡi các con! muốn biết để làm chi? Giả thử Thiêng Liêng cho biết đời Thượng Nguơn Thánh đức sẽ lập vào năm, tháng, ngày, giờ nào đó, rồi các con phải làm gì cho thích hợp, nếu khi các con thiếu công quả, thiếu những đức tính của người tu. Tai hại hơn nữa, khi các con biết được Thiên cơ thời sự, bản tánh háo danh, hiếu kỳ sẵn có, tiết lậu đầu đàng xó chợ, đó là mầm tai họa nảy nở trong người các con.

Các con chỉ biết có một đường lối tu chơn tích đức, công quả phổ giáo Đạo Trời, cảnh tỉnh sanh linh. Hễ mỗi người thực hiện được tình thương, hễ thương thì không còn giết hại lẫn nhau, đời thái bình thạnh trị dầu không cầu mong cũng đến. Ngày mới Khai minh Đại Đạo, những tiên tri đã có, cơ tiền định đã được hé mở đôi phần, nhưng chúng sanh không được lưu ý, vì đương hưởng cảnh an cư, mấy ai nghĩ đến cơ cuộc sẽ diễn biến như ngày nay. Nước đến trôn, tâm hồn rối loạn, chạy đến cầu xin Thượng Đế cứu rỗi cho mình. Thượng Đế thương tất cả chúng sanh, mở Đạo cho chúng sanh tu để tự cứu và cứu kẻ khác, nhưng nếu chúng sanh không tu, không tự cứu, Thượng Đế cũng chẳng biết làm sao!

Thi bài:

Các con hãy lần tay đếm lại,

Đạo Thầy khai đã mấy mươi thu,

Con nào quyết chí lo tu,

Con nào nương ẩn bóng dù tạo cơ.

Lời Thánh Dụ phú thơ còn đó,

Bao thi văn dạy dỗ khuyên răn,

Mong cho thế sự ăn năn,

Tự tu, tự tỉnh, lần phăng đường về.

Cõi trần là sông mê bể khổ,

Tạm thời gian con ở nơi đây,

Biết bao những việc quấy rầy,

Lo ăn, lo mặc, dở hay đủ điều.

Việc phải trái sớm chiều đây đó,

Việc nghĩa nhân khắp ngõ cùng đàng,

Tình thương lẫn với thù hằn,

Khi hờn, khi giận, cố dằn cho qua.

Xuân Hạ đến Thu tà Đông chí,

Việc đói no cũng chỉ đấy thôi,

Tai Trời ách nước than ôi!

Thương con trong cảnh quả nhồi thế gian.

Quanh năm cảnh cơ hàn túng thiếu,

Nghèo với giàu đồng chịu ngang nhau,

Nghiệp chung mấy kiếp biết sao, <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>

Hẹn ngày để trả cho nhau tại trần.

Vì thương con bao lần mở Đạo,

Vì thương con Đạo Giáo khai minh,

Miễn con giữ được chân tình,

Kỳ ba ân xá siêu sinh dễ dàng.

Con hỡi con! mau toan lo liệu,

Con hỡi con! bận bịu chi đời,

Mãn lo phải trái cho rồi,

Thân tàn sức mỏn Đạo Trời chưa xong.

Tu đi con! giữ lòng bác ái,

Tu đi con! gây lại tình thương,

Kêu nhau chung bước một đường,

Đừng phân màu sắc khác thường trắng đen.

Con phải cố khêu đèn chơn lý,

Cho người đời để ý nhìn theo,

Nữ nam chẳng luận giàu nghèo,

Tình thương bủa rộng nhắm vào hành y.

Đêm thanh vắng Mẹ ghi mấy đoạn,

Kêu con hiền phải rán nghe qua,

Chinh chinh bóng nhựt xế tà,

Hẹn ngày hội ngộ canh gà gáy tan.

Thi:

Tang thương cuộc thế biết mà chi,

Xáo trộn tâm trung mệt ích gì,

Những việc nghĩa nhân tua gắn bó,

Đề tài chính xác ở khoa thi.

Khoa thi tuyển chọn bực nhân hiền,

Những kẻ căn tu hữu huệ duyên,

Thánh Đức Thượng Nguơn Trời chuyển lập,

Thế trần chung hưởng cõi Thần Tiên.

Ngâm:

Dạy con kể cũng khá nhiều,

Đem về dành để sớm chiều lần xem,

Siêng năng học hỏi chị em,

Những điều chưa biết, biết thêm để làm.

Thế trần giả tạm đừng ham,

Quả công khuya sớm siêng làm cho tinh,

Ban ân con trẻ tất tình,

Thế gian tu học, Thiên Đình Mẹ lui.

(Thăng)