Sớ Táo Quân Quý Tỵ (2013)
Tác giả: Việt Lang Ngô Nhân Kiệt


Ngày qua tháng lại
Nay đã tròn năm
Thần là Táo Quân
Về chầu thượng giới
Để mừng năm mới
Để tiễn năm sang