Mê Lộ

Tác giả : Thiền Sư Thanh Hải


Người về quên mộng thiên cung
Chuốt trau một chút tình trần làm vui
Nhìn theo có kẻ ngậm ngùi :
Người vào mê lộ biết đời nào ra !


. Wildbad-Schwarzwald