Ân Điển Bất Ngờ Sẽ Đến Bất Cứ Lúc Nào !

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại đại học U.C. Berkeley, CA, U.S.A
Ngày 13 tháng 10, 1989 (Nguyên văn tiếng Anh)
Vấn: Chúng ta phải làm sao nếu không thể ngồi xuống thiền được ?


Đáp: Thì đứng dậy, đi tới đi lui một hồi, rửa mặt, hoặc đi tắm, đi bộ rồi trở lại, thử lại lần nữa. Đừng bỏ cuộc.

Khi quý vị tọa thiền mỗi ngày, không phải ngày nào cũng được kết quả mỹ mãn. Nhưng quý vị vẫn phải thiền mỗi ngày, phải thiền bất cứ lúc nào có thể thiền được, bởi vì ân điển của Thượng Đế không hẹn trước với chúng ta rằng: "Ngày mai Ta sẽ tới cho nhà ngươi sự bình an, ngày mai ta sẽ cho nhà người một cảnh giới, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi tới cảnh giới Thứ Ba." Không, không, không. Nó đến bất cứ lúc nào, bất cứ giây phút nào, ngay cả những lúc quý vị ít ngờ đến nhất. Cho nên phải kiên nhẫn, trong bất cứ phương pháp thiền nào và cầu Thượng Đế bên trong, đấng Tối Cao bên trong chúng ta, để dẫn dắt, trợ giúp, nâng đỡ, và gia trì cho chúng ta.

Mỗi ngày chúng ta đều phải tọa thiền dù có thành công hay không. Hiểu không? Và bất cứ lúc nào, có thể ngày mai, có thể giây phút sắp tới quý vị sẽ được. Đừng nhượng bộ.

Cũng như khi chúng ta mở cửa tiệm bán hàng, quý vị không bao giờ biết lúc nào có khách. Phải vậy không? Quý vị vẫn phải mở cửa cả ngày và đợi; dù có khách hay không, chúng ta cũng phải mở. Đôi khi người khách cuối cùng đến mua hết cả tiệm, hoặc hết một nửa.


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại khách sạn Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thái Lan
Ngày 4 tháng 12, 1994 (Nguyên văn tiếng Anh)Vấn: Có cần phải cầu nguyện trước khi thiền không ?


Đáp: Được, chúng ta có thể cầu nguyện, nhưng không cần thiết. Thiền là lời cầu nguyện thâm sâu nhất, từ đó quý vị sẽ được bất cứ điều gì mình muốn. Bất cứ điều gì tốt cho quý vị về phương diện tâm linh và vật chất sẽ tự động đến với quý vị, dù quý vị có cầu hay không.

Vì vậy cuộc sống của những người tu Pháp Môn Quán Âm tràn đầy niềm an vui tự tại; không còn muốn gì cả. Càng tu hành, càng ít muốn. Càng tu hành, càng ít cầu. "Hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi tất cả mọi thứ sẽ được thêm vào cho con."