Chương 61 - Nuôi Gà Đá


Vua Tuyên Vương sai Kỷ Sảnh nuôi gà đá.

Được mười hôm, Vua hỏi. Kỷ Sảnh thưa:

- Chưa được. Gà hăng lắm! Chưa thấy gà khác đã muốn đá rồi!

Cách mười hôm nữa, vua lại hỏi. Kỷ Sảnh thưa:

- Chưa được. Gà còn hơi hăng. Trông thấy gà khác đã muốn đá rồi!

Cách mười hôm nữa, vua lại hỏi. Kỷ Sảnh thưa:

- Được rồi! Gà bây giờ, cho nghe thấy tiếng gà khác, cũng không cho vào đâu. Trông như gà gỗ, mà thực, có đủ các ngón tay. Gà khác trông thấy nó cũng đủ sợ, phải lùi chạy ngay!