30 tháng 7 Bính-Tý

KHAI KINH

GIÁC-MINH KIM-TIÊN.

Chào chư đạo hữu lưỡng phái. Tịnh đàn, tịnh tâm nghe:

Thi:

GIÁC ngộ Đạo mầu thoát khổ tâm,

MINH khai diệu pháp khả sưu tầm,

KIM quang chiếu tỏa tri cơ tạo,

TIÊN Phật giáng truyền Thánh bút lâm.

Giờ nay là chí nhựt NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ truyền mạng lịnh chuyển khai quyển ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO. Vậy thì chư đạo-tâm chí kỉnh chí thành cầu nguyện ĐẤNG CHÍ-TÔN ban phước lành tất cả vạn linh giác ngộ chơn truyền thoát ly u khổ. Vậy ngã báo tin trước cho chư đạo-tâm sắp đặt chỉnh tề, nghiêm lịnh có Thỉ-Tổ Đại-Tôn-Sư giáng phàm cùng là Tam-Thanh Thượng-Giáo ngự lâm phê quyển ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO.

Mỗi đấng ấy lâm cơ thì chí kỉnh chí thành, cúc cung thủ lễ, chư đạo-tâm tuân hành, Ngã xuất cơ.

* * * * *

Thỉ-Tổ Đại-Tôn-Sư
HỒNG mông phân định trược ly thanh,

QUÂN tử tri cơ tất đạt thành,

LÃO luyện chơn thân huờn chánh-giác,

TỔ truyền tâm-pháp khả cần phanh.

Thầy mừng các con. Thầy ban ơn lành cho các con.

Giờ hôm nay, vì lòng từ bi, Thầy thương xót cả chúng sanh nên phải nương gậy giáng đàn chỉ giáo cho rõ nguồn Đạo-Đức.

Thi
ĐẠI Đạo độ nhơn thoát hải trần,

THỪA thanh thăng thượng dĩ kim thân,

CHƠN như phản bổn nghi tu kỷ,

GIÁO khả hành chơn khiết trược phân.

Thầy rất mừng cho cả sanh linh trong thời kỳ thiên ám địa hôn này mà may đâu có ngọn đuốc thiêng-liêng soi sáng khắp năm Châu bốn Bể. Thầy rất mừng thay! vui thay! hân hạnh thay! cho các con. Thầy ban phước huệ cho mỗi con đạo-tâm rán lo tu luyện, lập công bồi đức.

Thầy thăng.

* * * * *

Tam-Thanh Thượng-Giáo

Thi

THÁI-Cực hư vô nhứt khí thiêng,

THƯỢNG thanh khinh, trọng trược ly kiền,

ĐẠO mầu năng độ thành Tiên Phật,

TỔ giáo chơn ngôn thị hữu duyên.

Thầy mừng trong hàng đệ-tử cùng các đẳng chúng sanh. Thầy lấy làm vui mà đặng thấy ngày hạnh phúc chung cho nhơn loại. Vì lòng từ bi, ĐẠI-ĐỨC CHÍ-TÔN hạ mạng lịnh, chuyển khai “ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO” độ rỗi nguyên nhân phục hồi cựu vị.

Thi
ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO chuyển lần ba,

Độ dẫn sanh linh đến Bửu-Tòa,

Thoát khỏi mê đồ vui thắng cảnh,

Đạo mầu chấn chỉnh hội Long-Hoa.

Thầy ban phước lành cho các đệ-tử và mừng cho các đẳng chúng-sanh.

Thầy thăng.

* * * * *

Thi
NGUƠN thần dục đắc hữu minh quang,

THỈ khả phân thanh phản vị Càn,

THIÊN thị Hà-Đồ Càn vi chủ,

TÔN chi vi Đạo thiểu tri tàng.

Thầy mừng chư môn-đồ.

Trường Thiên
Thầy ngồi trước án ngó ra,

Phút vừa mạng lịnh Bửu Tòa đem sang.

Nên chi lật đật giáng đàn,

Chuẩn phê Chơn-Giáo lưu truyền độ dân.

ĐẠI-THỪA NGỌC-ĐẾ ban ân,

Chuyển tâm tánh thiện bước lần nẽo ngay.

Phật Tiên Thần Thánh châu mày,

Vì thương sanh chúng đọa đày trầm luân.

Đã mê đấm tục quen chừng,

Lạc xiêu ngoại Đạo máng chưn bẩy dò.

Đời sao đời chẳng biết lo?

Gây ra tội lỗi khổ to nạn đầy.

Ba phen vì Đạo vì Thầy, (cười...)

ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO lần này tỉnh mê.

Biết căn tầm lối băng về,

Đoạn dây oan nghiệt đặng kề Ngọc-Kinh.

Bảo tồn tịnh luyện nguơn-tinh,

Hiệp cùng thần khí điểm linh phục hườn.

Dùng phương chế thuốc luyện đơn,

Cho thành Đại-Giác Chơn-Nhơn phi phàm.

Mùi đời đừng có mến ham,

Phật Tiên phẩm ấy lên làm khó chi.

Khuyên cùng sanh chúng tu đi !!!

Coi trong phép nhiệm huyền ky (cơ) thể nào?

Chớ đừng luận biện thấp cao,

Rồi không phanh-luyện phải nhào lộn đa !!!

Thi
Đa ngôn khuyên bỏ tánh tâm phàm,

Chi đó mùi đời chỉ mến ham,

Ham chuộng lợi danh sa địa phủ,

Sao bằng đạo-đức cố công làm.

Thầy ban ơn lành chư môn-đồ. Thầy thăng.

* * * * *

Thi
LINH quang chiếu diệu hiệp thiêng-liêng,

BỬU pháp thần thông chánh Đạo truyền,

THIÊN địa tuần huờn qui bổn tánh,

TÔN thành cơ ngẫu phản huờn nguyên.

Bần-Đạo mừng chư hiền đồ. Giờ hôm nay Bần-Đạo đắc lịnh Thượng-Hoàng, nên chi phải lật đật giáng phê Thánh tựa.

Thi
ĐẠI hóa Càn-Khôn hạo khí đơn,

THỪA cao quán triệt Đạo minh tồn,

CHƠN thanh lý mục khai tâm tánh,

GIÁO hóa thức thời đắc hội nguơn.

Cười, cười.... Vì buổi đời hạ nguơn, cơ tuần huờn dĩ đáo, nên chi ĐẠI-ĐẠO phục hưng, chơn truyền phát khởi. Nhưng cõi trần ai là nơi chung chạ, ngọc trắng cát lầm, vàng thau lộn lạo, chánh hưng tà dấy, phàm thánh lẫn nhau, chưa phân bạch hắc. Phật Tiên giáng thế, thì ma quỉ cũng ra đời . Trời độ rỗi chúng-sanh, quỉ giựt giành nhơn loại. Đó là thời kỳ bá đạo cạnh tranh, kẻ hữu phước Trời giành, người vô phần quỉ giựt.

Ngày nay, ĐỨC CHÍ-TÔN vì lòng bác ái bao la mới ban cho đời một quyển “ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO” mà biện minh hư thiệt giả chơn để giúp cho đời có thể tầm lối chánh, lánh đường tà mà thoát nạn chung trong trần cấu.

Quyển kinh nầy là hồi chuông giác ngộ, tiếng trống tỉnh mê, ngọn đuốc Nhựt Nguyệt quang minh sáng soi khắp cả Càn-Khôn Thế-Giới.

Thăng.