KHÔN TỊCH

Diệu-Bửu Nương-Nương
Trương-Thị-Sâm

Ngọc-Thanh Tiên-Nương
Minh-Thanh

Ngọc-Ðảnh Tiên-Nương
Minh-Cảnh

Ngọc-Bổn Tiên-Nương
Minh-Của

Ngọc-Ðô Tiên-Nữ
Minh-Thương

Thanh-Thiên Tiên-Nương
Minh-Ngài

Diệu-Hạnh Tiên-Nương
Phạm-Thị-Tất

Ngọc-Linh Tiên-Nữ
Lương-Thị-An

Ngọc-Quyện Tiên-Nương
Nguyễn-Thị-Ðát

Từ-Huệ Tiên-Nương
Minh-Thình

Ngọc-Liên Tiên-Nương
Minh-Trâm