2- Thiên Lý Ðàn

2.- THIÊN LÝ ÐÀN, Tuất thời 30 tháng 2 Ất Tỵ (01/4/65)
Thanh Minh Ðồng Tử - Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng ban. Tiểu Thánh thừa lịnh báo đàn, chư Thiên mạng thành tâm tiếp Ðức Giáo Tông giáng bút. Tiểu Thánh xuất ngoại ứng hầu, lui.
Tiếp điển :

THI :

Từng phen Giáo hóa khách trần ai,
Rõ biết Tam Tông sớm hiệp vầy;
Chánh nghĩa Ðại đồng dìu đại chúng,
Nguyên nhân Thiên Ðạo tạo Thiên Ðài.
Rừng tòng khóm Ly٠vui hiền đức,
Cánh nhạn Trường giang họp trí tài;
Giáng bút thâm Canh tìm chí sĩ,
Có chăng người biết với người hay.

Bần Ðạo chào chư hiền đệ, hiền muội. Do lịnh Tam Giáo Tòa, Bần Ðạo đến hôm nay để xây dựng căn bản hành đạo trong sự kết hợp tinh thần của các cấp nhân viên Phổ Thông Giáo Lý và tín đồ Ðại Ðạo.

Văn Phòng Phổ Thông được khai mạc đây là một vị trí thí nghiệm và sẽ thực hành ở muôn ngàn vị trí khác. Giáo lý sẽ là phương pháp mầu nhiệm khắp vũ trụ điều hành. Thiên Lý sẽ thực hiện sự sinh tồn cho vạn vật ở nơi thế gian. Cơ cấu động tác do những người có nhiệt tâm thiện chí vì chánh nghĩa dân tộc nói riêng, thế giới nhơn loại nói chung. Tự hy sinh mình để thừa hành lấy trách nhiệm trong Tam Giáo, đem lý siêu mầu ra giải khổ cho bản thân và đại chúng.

Chư hiền đệ cần nên ghi nhớ: Những kẻ biết tự giác, giác tha là những kẻ biết hướng đời về nẻo đạo. Ðịa phương, tùy theo hoàn cảnh cá biệt mình mà áp dụng cho đúng theo Tân Pháp Ðạo Luật đã định. Cơ tổ chức cũng chỉ là cơ cấu tổ chức, có giá trị hay không do nơi sự kết quả và hành động ở chư đệ muội vậy.
Giấy rách phải giữ lấy lề, đời loạn, đạo phải gìn chánh pháp. Tân Pháp Ðạo luật khuôn mẫu vẫn còn, Tiên ngôn Phật Lý đủ đầy trong sách đạo, dân sinh dân trí kết thụ được tinh hoa của Ðại Ðạo, sống toàn một đời sống hồn nhiên vô ngã, thái bình, cực lạc, vỗ bụng ngậm cơm đến với nhân loại, lại là côngcủa chư đệ đấy ư ! Chư đệ nên nhớ:

THI BÀI :

Cảnh hỗn loạn từ đời đến đạo,
Tuồng cạnh tranh ngụy xảo đổi thay;
Cảm thương chí sĩ nhân tài,
Tâm can oằn oại nào ai ai tường.
Vẻ ngơ ngác dân lương mộc mạc,
Thói hung hăng thú ác xác người;
Cái mầm tận diệt đến nơi,
Trên dòng quá khứ hiện thời đã nêu.
Những gì ở Thiên Ðiều phước tội,
Những gì cho thế giới nhơn loài;
Cho toàn đạo đức tương lai,
Rõ xem hạnh phúc đọa đầy ra sao ?
Thôi thì ngăn sóng trào bình tĩnh,
Lướt con thuyền muôn đỉnh trùng dương;
Ðạo mầu tỏa khắp bốn phương,
Là ngày giải quyết mọi đường tâm tư.

Chư hiền đệ :
THI BÀI :
Ðứng trước một ván cờ thế hệ,
Cuộc tranh hùng ai dễ thua ai;
Có tài hay hoặc kém tài,
Trong vòng trục đất chuyển xây không ngừng.
Chư hiền đệ đã từng học đạo,
Hiểu chủ trương Tam Giáo đồng nguyên;
Dạy khuyên kẻ dữ về hiền,
Ðem lòng từ ái nhẫn kiên bảo tồn.
Có căn trước trí khôn quảng đại,
Khá dắt dìu kẻ dại người khờ;
Màng chi đắc thất cuộc cờ,
Hạ Nguơn thay đổi từng giờ phút giây.
Rán tu học ngày ngày lập đức,
Ðể nhờ ơn thoát vực sông mê;
Nhớ đi còn phải trở về,
Cảnh kia mới thiệt muôn bề bình an.
Còn sanh ở trần hoàn thế sự,
Biết bao điều lành dữ lẫn chen;
Thiêu thân châu chấu ánh đèn,
Ðỉnh chung bả lợi sang hèn đua tranh.
Người tu niệm đường lành cố bước,
Lời nói năng mực thước dặt dè,
Lúc thương tre gộp nên bè,
Hết thương thì lại chia phe rẽ đường.
Ðó là những thói thường thế tạm,
Người tu thì chớ giậm dấu chân;
Nói xa thì khá hiểu gần,
Ðời còn thay đổi muôn phần tang thương.
Chỉ có đạo tơ vương cột mối,
Cùng đó đây bắt nối nhịp cầu;
Ðừng phân chi phái sắc màu,
Hãy nhìn vạn giáo cùng nhau một đường.
Hãy đoàn kết sắp tuồng đạo đức,
Hoạt động trong lãnh vực tình thương;
Nhẫn kiên, hòa ái, khiêm nhường,
Hễ người đức độ muôn đường vinh quang.

Vậy chư hiền đệ, hiền muội hãy thành tâm tiếp điển Ðức Ðông Phương Chưởng Quản, BầnÐạo ban ơn lành toàn tất, xin lui.

Tiếp điển:

Bần Ðạo lâm đàn, chào mừng Bộ phận Hiệp Thiên Ðài, mừng chư hiền đệ hiền muội đàn trung đẳng đẳng.

THI :

Ðông Bắc Tây Nam nạn rối bời,
Phương chi cứu độ khắp nơi nơi;
Chưởng mầm đạo lý kêu đời tỉnh,
Bao Quản tiếc công của với lời.
Miễn lễ đàn trung an tọa.

THI :
Ðạo đời đang gặp lúc chinh nghiêng,
Có trí có mưu nắm mối giềng;
Tế thế phải ngừa cơn loạn trị,
An dân cần dụng lối kinh quyền.
Từ bi, bác ái, và cương quyết,
Phá chấp, công bình lại nhẫn kiên;
Căn bản dựng xây người với đạo,
Cũng là pháp thuật đắc Thần Tiên.

BÀI

Trong cơn thế sự đảo huyền,
Trọng tâm gìn giữ cơ duyên của mình.
Chọn đường mà đặt hy sinh,
Cho toàn nhơn loại với mình hưởng chung.
Mái tranh thà giữ chí hùng,
Mài gươm tri giác vẫy vùng năm châu.
Vẹt tan những ngút mây sầu,
Lặng cơn phong vũ thấy bầu Thiên quang.
Ai ơi ! trong máy hành tàng,
Ðịnh tâm sẽ hiện, rộn ràng khó mong.
Dụng tiểu vị lập đại đồng,
Noi đường chơn lý Hoa Long vững vàng.
Dặn dò đệ muội lo toan,
Bồng Lai Ta đợi trùng hoan một ngày.
Bần Ðạo ban ơn lành chư hiền đệ, hiền muội, Bần Ðạo thăng./.