3.- NGỌC MINH ÐÀI, Tuất thời Mùng 3 tháng 3 Ất Tỵ (05-4-1965)

THI :

Thành lòng tầm lối thoát mê tân,
Hoàng vũ điêu linh khắp phú bần;
Bổn mạc nếu không gìn chín chắn,
Cảnh trần lạc nẻo khó yên thân.

Hành Hoàng Bổn Cảnh - Ta chào chư Thiên mạng lưỡng đài, chào chư liệt vị nam nữ. Bổn Thần đưồc lịnh báo đàn, vậy chư vị thành tâm nghinh tiếp Ðức Lê Ðại Tiên, Bổn Thần xin xuất ngoại ứng hầu.

Tiếp điển :

THI :

Lê dân chen chúc cảnh lầm than,
Văn sĩ tài nhân khéo ngỡ ngàng;
Duyệt lại sổ đời trong quá khứ,
Lửa Thiên chưa dịu chí ngang tàng.
Hồng trần lặn hụp vòng tai ách,
Ðại Ðạo hoằng dương cứu khổ nàn;
Tiên tục phải đâu xa vạn dặm,
Giáng cờ gởi gắm tấc can tràng.

Lão chào mừng chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội lưỡng ban. Lão lấy làm vui mà thấy được nhiều nguyên căn hiện diện đàn tiền.. Vậy Lão xin mời chư đệ muội an tọa đẳng đẳng. (..)

Ðời đã đến hồi hỗn độn, đạo phải lúc chinh nghiêng, thế nên, biết mà không hành là thừa; hành mà không đúng là phá hoại. Người giữ đạo không hành là không đạo, hành đạo không hiểu đạo là hại đạo. Vì vậy mục đích của Lão đến đây là đem chánh pháp Ðại Ðạo cùng chường trình hành sự ban bố cho nời nầy, cũng là một thí điểm trong giai đoạn mới để địa phương được nhuần gội hồng ân của Thượng Phụ, chung tay lập công quả buổi Hạ Nguơn.

THI :

Muốn đem máy Tạo để phô bày,
Ngặt nỗi người trần mãi đắm say;
Mưồn ngọn linh cờ xin nhắc nhở,
Thấy chăng hiện tại với tương lai.

THI BÀI :

Hiện tại thấy những gì đau khổ,
Tương lai nào có chỗ yên thân;
Bởi không qui hợp tinh thần,
Bởi không xây dựng nhân thân nhân quần.
Bầu vũ trụ có dân có nước,
Chẳng riêng mình hưởng phước hưởng duyên;
Khéo khôn gìn giữ mối giềng,
Ðến ngày Ðại Ðạo quy nguyên vững vàng.
Chí học đạo hèn sang há nệ,
Quyết tu thân khó dư bao nài;
Nhìn xem hiện tại tường lai,
Trải thân trần cấu tạo ngày Thuấn Nghiêu.
Lão ghi để ít nhiều tâm huyết,
Kiếp sống còn ai biết chăng ai;
Tối tân khí cụ khoe tài,
Vật vô tri giẫm hình hài hữu tri.
Kẻ tham vọng bù chì đã đáng,
Người thiện lường khổ nạn thường ôi !
Bao nhiêu cá, một miếng mồi,
Sông dài, biển rộng, lần hồi cân phân.
Dụng lý đạo xây lần Ðại Ðạo,
Ðem tài nhân mà tạo nghĩa nhân;
Từ vật chất đến tinh thần,
Từ đời tới đạo góp phần liên quan.
Ban Cai Quản nhờ hàng thiện chí,
Biết làm người tri bỉ tri thân;
Một trong dân tộc tinh thần,
Ðừng quên nhiệm vụ đỡ đần gọi kêu.
Ban LỮ Nhạc sớm chiều luyện tập,
Cho thành hình hầu lập quả công;
Hòa trên thuận dưới một lòng,
Tinh thần lỮ nhạc phải thông mà hành.


-Lữ Viện thì có: Ban Phổ Huấn: Ban nầy có trọng trách mà cũng là nòng cốt đào luyện những mầm non tường lai của Ðại Ðạo. Mỗi tháng ít nhứt cũng phải có bốn ngày để cho những trẻ từ 5 đến 12 tuổi cùng hàng tuổi từ 12 sắp lên. Buổi sáng dành cho hạng tuổi lớn, buổi chiều dành cho hạng tuổi nhỏ đến để học chữ, học niệm danh các Ðấng Thiêng Liêng, học kinh nhựt tụng tứ thời, học tôn chỉ Ðại Ðạo, vân...vân...

Còn hạng lớn hờn nữa, nói chung là toàn thể tín đồ, hốº·c nhờn sanh chưa nhập môn cầu đạo, mỗi tháng 2 ngày sóc vọng, sau những buổi lỮ nghi cúng bái, đưồc nghe một thời thuyết giáo lý đạo.

THI BÀI :

Cờ tiến hóa tre tàn măng mọc,
Cuộc chuyển luân dân tộc nước non;
Giống lành quả tốt trái ngon,
Cây cam há trổ bồ hòn được ư ?
Hai lăm triệu kể từ đây đó,
Một mảnh hình mấy ngõ phân ly;
Gây cho hậu quả những gì ?
Văn minh khoa học có chi bảo toàn.
Dân tiến bộ ngoài hàng cường kỷ,
Nước văn minh chánh trị vô thần;
Khổ cho quan, tủi cho dân,
Cờ đồ một gánh tiền nhân ngỡ ngàng.
Thiếu niên ấy tạo đoan xã hội,
Thiếu nhi là muôn đội binh hùng;
Ðất lành gieo giống túc sung,
Chẳng hoài công của kẻ vun người trồng.
Dạy con trẻ giống dòng đạo đức,
Dìu con qua khỏi vực mê đồ;
Hằng ngày tập tiếng Nam Mô,
Còn đâu học thói hồ đồ nghinh ngang.
Thanh, thiếu niên tinh thần Việt Quốc,
Bốn ngàn năm mảnh đất Giao Châu;
Cùng chung vũ trụ hoàn cầu,
Hình hài hun đúc trong bầu Thiêng Liêng.
Khôn với dại không riêng dòng giống,
Thánh hay hiền chớ mộng Ðông Tây;
Non sông ta đắp, ta xây,
Ta hiền, ta Thánh, tớ thầy cũng ta.
Ðem đạo đức dung hòa nhiệt huyết,
Ðem nghĩa nhân buộc siết tình thân;
Nầy Lê Lợi, nầy Triệu, Trưng,
Anh linh Tổ quốc mới ngần ấy sao !!!
Rằng nhược tiểu Trời cao nâng đỡ,
Giống Tiên Rồng tạm bồ chi ai;
Vinh sang lớp áo bên ngoài,
Phanh phui gang tấc hình hài cho cam.
Buồn mà nói, nói làm chi đó,
Buồn mà than, than có ai nghe;
Nhắn ai, ai nhớ lời thề,
Xây đời đạo đức chớ hề nản công.
Ðã không phải chim lồng cá chậu,
Thì thôi đừng tranh đấu phanh phui;
Khôn ngoan rồi dại mấy hồi,
Tay mình mình chặt ra người phế nhân.

Ban Bảo Trợ- Hình thức Ban Bảo Trợ ở một đơn vị Thánh Thất, Thánh Tịnh, thì hãy dựa vào một tiêu chuẩn đơn giản như sau:

Khi đã có bản thông qui nam phụ lão ấu tín đồ rồi, mỗi nhà hốº·c mỗi người đều tự nguyện mỗi tháng dành một đồng bạc gọi tạm là đồng bạc bảo trợ. Khi trong vùng lân cận hữu sự thì lấy đó mà bảo trợ lẫn nhau.

THI BÀI :

Ấy bảo trợ tạo điều thông cảm,
Chia sớt nhau lúc thảm, khi vui;
Quan hôn tang tế những hồi,
Tùy gia dư hữu đắp bồi cho nhau.
Từ địa phường việc nào nhỏ nhặt,
Ðến bốn phường chùa thất lớn lao;
Không phân chi phái sắc màu,
Tinh thần bảo trợ nêu cao Ðạo Trời.

Ban Liên Giao - Ban nầy có nhiệm vụ liên giao hòa ái với các nời, từ phạm vi Thánh Thất, Thánh Tịnh đến Ðình, Miếu, Chùa Chiền, Am Tự, làm gạch nối liền giữa Ðại Ðạo cùng Tam Giáo Ðạo, mở rộng tình thường tuyệt đối, giao hảo tương trợ.

THI BÀI ;

Không nhứt thiết một hồi làm được,
Phải dò lần từng bước liên giao;
Không phân Tôn giáo phái nào,
Tinh thần liên hiệp đổi trao học hành.
Giáo lý đạo đành rành có sẵn,
Ðem ra hành thẳng thắn tùy cờ;
Thời kỳ chẳng đổi chẳng chờ,
Phải nên thận trọng, hẫng hờ không nên.

THI :

Nhiệm vụ tới đây Lão đã rồi,
Khuyên chung đệ muội đạo trau giồi;
Phước ân có đủ, Huyền Linh hộ,

Từ giã ban ân Lão phản hồi...(thăng)