5.- HƯỜN CUNG ÐÀN, Tý thời mùng 7 rạng mùng 8.04 Ất Tỵ (07-5-65)


LỄ PHẬT ÐẢN

THI:

Thiện hữu thiện hườn lẽ chí công,
Tài lành cội đức rán vun trồng;
Ðồng nhan nhớ cảnh sương pha tóc,
Tử đệ dìu nhau lánh bụi hồng.

Thiện Tài Ðồng Tử - Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị nam nữ. Tiểu Thánh tuân lịnh báo đàn, liệt vị thành tâm tiếp chư Bồ Tát lâm đàn dạy Ðạo. Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu, thăng.


Tiếp điển :

THI :

Rưới nước nhành dương tắt lửa lòng,
Cứu người đang lạc nẻo gai chông;
Lên thuyền Bát Nhã sang bờ giác,
Chứng quả nghìn thu chốn Ðảo Bồng.

Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai - Bần Ðạo chào chư Thiên sắc, chào chư hiền sĩ, hiền muội.

Trước giờ Phật Tổ lâm cơ, Bần Ðạo để đôi lời khuyên chung chư hiền sĩ, hiền muội trên bước đường tu niệm.

Chư hiền sĩ, hiền muội ! Hạ nguơn mạt pháp, Ðại Ðạo hoằng dương, gồm Tam Giáo vào một lý duy nhứt để phục hưng chánh pháp, cứu rỗi toàn linh trong cơn lặn hụp xa vời trên dòng bể khổ, lập lại đời Thượng Nguơn Thánh Ðức cho trăm họ hòa bình, càn khôn an tịnh.

Nam Bang nầy rất có duyên phúc trong kỳ Long Hoa chuyển thế, nên mới được Thượng Ðế lâm phàm, cùng hàng chư Phật, Tiên, Thánh, Thần dùng điển quang giáo đạo. Duyên phúc nầy, hỡi ai đã biết gội nhuần và thọ hưởng.

THI :

Máy Tạo tuần huờn cuộc đổi thay,
Phúc duyên ai biết hưởng ơn dày;
Tam Kỳ ân xá nên mau bước,
Trễ một ngày qua, khổ một ngày.

THI BÀI :

Ngày tháng chẳng đợi chờ hứa hẹn,
Máy quang âm như tiễn ly cung;
Ðặt chân lên cõi trần hồng,
Bao nhiêu sứ mạng Chín Trùng phó giao.
Nghiệp vương bá sửa trau giềng mối,
Nợ nhơn quần xã hội tạo đoan;
Sắp bày nên cảnh thế gian,
Cỏ cây nhơn vật muôn ngàn hóa sanh.
Ðem Thánh Ðức lập thành nền móng,
Dụng nhơn luân điều động nguyên nhân;
Thượng, trung, hạ giới định phần,
Càn khôn vũ trụ xây vần lại qua.
Cảnh Tiên tục khác là chỉ có,
Không dục tâm, không ngõ tử sanh;
Không tham vọng, không giựt giành,
Không dùng vật chất, vị danh treo mồi.
Nên chẳng có luân hồi oan nghiệt,
Nên không còn chuyển kiếp trả vay;
Sớm cung Bắc, chiều Non Ðoài,
Một bầu trời đất, gót hài ngao du.
Người lỡ tạo trần tù bốn vách,
Lỡ bước vào không cách trở day;
Tuy không bóng dáng hình hài,
Cao không đo được, sâu dày khó thăm.
Chỉ có kẻ minh tâm kiến tánh,
Dụng phép mầu trên cảnh Hư vô;
Thoát ra bốn vách mê đồ,
Ðổi phàm, lập Thánh, qui mô vững vàng.
Phép mầu ấy chớ sang Bắc Hải,
Phép mầu không tìm lại Tây Phương;
Cũng không xa ngõ cách đường,
Mà do máy Tạo chuyển luân vận hành.
Máy Tạo đã sẵn dành nhơn loại,
Một hình hài gồm thảy Cơ Quan;
Trời Ðại Thiên Ðịa tuần huờn,
Người Tiểu Thiên Ðịa chuyển luân cơ mầu.
Gươm trí tuệ tạo thâu vũ trụ,
Óc binh thơ phân phú non sông;
Nhơn luân cang kỷ dặn lòng,
Tinh thần, vật chất tương đồng âu ca.

Kìa ngũ sắc tường quang chiếu giám, Phật Tổ sắp đến chứng lễ chư hiền.(..) Chư hiền sĩ, hiền muội thành tâm tiếp Phật Tổ và chư Bồ Tát, Bần Ðạo ban ơn cho tất cả, thăng./.

Tiếp điển :

Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Như Lai Thế Tôn - Bổn Sư mừng chư môn đồ thiện nam, tín nữ.


NGÂM :

Lành thay Nam Thiệm Bộ Châu,
Ðất linh gieo giống đạo mầu tế nhân.
Lòng thành khẩn nguyện khách trần,
Cơ huyền giáng bút ban ân mấy lời.


DIỄN CA :

Ðiên đảo kham ta hồ thế sự,
Thương cho đời lành dữ khôn phân;
Vùi tánh linh giữa chốn phong trần,
Vĩ tằng hữu nhơn duyên đắc pháp.

Chư môn đồ ôi ! Hãy nhớ câu của Tổ Sư Nam Nhạc:

Nhứt thiết chư pháp,
Giai tùng tâm sanh;
Tâm vô sở sanh,
Pháp vô sở trụ,
Nhược đạt tâm địa,
Sở trụ vô ngại,

Tâm pháp ấy thoát nơi dòng khổ hải,
Chứng Bồ Ðề đạo quả kiến Như Lai;
Phật Tánh đều có ở khách trần ai;
Không nhọc kiếm Linh Ðài hay Khứu Lãnh.
Dục đắc Như Lai hạnh,
Tu tri Ðại Ðạo chơn,
Không dây ai biết nghe đờn,
Vạn thù qui nhứt Thượng Nguơn trở về.
Hỡi môn đồ ! Hỡi chúng sanh !

Bổn Sư lâm đàn chứng lễ cúng dường của chư môn đồ cũng như toàn cả chúng sanh lễ bái. Bổn Sư ban ơn lành và khuyên chư môn đồ nên nhớ lời nầy: "Cây biết cội, nước biết nguồn". Như thế mới gọi biết hành cái đạo của Ta."Tự giác, giác tha".

Ðem giống từ bi gieo trên ngũ trược cho toàn cả chúng sanh khỏi cảnh nghiệp chướng luân hồi. Như thế mới gọi là tu cái hạnh của Ta. Bằng chẳng được, muôn ngàn kiếp thế gian nầy không cải tạo, thì mong gì đắc quả Như Lai.

Lành thay ! Lành thay Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ !

NGÂM :

Tây Phương đất Phật gầy nên,
Tam Kỳ Phổ Ðộ xây nền âu ca.

Bổn Sư ban ơn lành chư môn đệ, thăng./.