7.- HƯỜN CUNG ÐÀN, 14 rạng Rằm tháng 4 năm Ất Tỵ (14-5-1965)
THI :

Sự thế dường như lửa cháy mày,
Người đời sau chẳng sớm buông tay;
Phủi cho sạch hết bao oan nghiệt,
Tạo cảnh thanh bình ở hậu lai.

Thể Liên Tiên Nữ - Chịmừng các em. Chị hộ giá Ðức Từ Mẫu lâm đàn. Các em thành tâm nghinh tiếp, Chị xuất ngoại ứng hầu. Thăng./.

Tiếp điển:

Diêu Trì Kim Mẫu - Mẹ mừng các con.

THI:

Vo tình con vướng nghiệp trầm luân,
Cực khổ gian lao khó nỗi ngừng;
Tưؠchốn mê tân qua bến giác,
Tôn thờ Ðại Ðạo mới an thân.

Hỡi các con ! Mẹ đến giờ nầy để dạy các con những điều cần thiết trong khi các con còn ở trong thế trận bao vây của thời hỗn loạn. Mẹ miễn lễ, các con an tọa đẳng đẳng.

Con ôi ! Mẹ rất thương các con đã trải qua bao gian lao khổ cực, vì Ðạo vì Thầy, mà kết quả chưa đem các con đến một khả quan đáng ghi vào lịch sử. Các con có thấy chăng ? có buồn chăng hỡi các con ?

Mẹ đã dạy nhiều rồi, đã ghi trên mặt giấy nhiều rồi. Nay Mẹ nhắc lại những điểm ưu, khuyết hệ trọng cần thiết cho sự tu niệm trong hiện tại cũng như tương lai.

Con ôi ! Ðời càng ngày càng hỗn loạn, vạn vật thảy thảy điêu linh; nhờ Ðạo cứu nguy, nhưng cứu thế nào hỡi các con ?

Trải qua một thời kỳ Khai Ðạo, lịch sử đã nêu biết bao nhiêu bậc siêu nhân quán thế, hàng phật tử tiên gia ? Các bậc ấy cũng là người như các con, có khác chăng là biết tạo được cái thế nhân tâm duy nhứt, phục hồi một lòng tin chơn chánh, để lập thành một giáo hội mà người đời mãi mãi ca tụng "THẾ TÔN". (..)

Mẹ rất ngợi khen các con đã làm được việc nghĩa nhân đạo đức vừa rồi, nhưng không đem lại được kết quả. Nhưng con ôi ! Ðời không có chi là toàn hạnh phúc, thì sự thành bại hưng vong ấy lẽ thường, mà người hướng đạo phải đủ can trường trong mọi cảnh và đó cũng là bài học cho các con. Từ nay các con:THI:

Nghe lời Mẹ dạy buổi hôm nay,
Vững một niềm tin thoát đọa đầy;
Xóa bỏ chi chi còn tánh tục,
Tinh thần đạo đức mới hăng say.

THI BÀI:

Lời Từ Mẫu đêm chầy dạy dỗ,
Hỡi các con lớn nhỏ nghe rành;
Vững lòng giữ một chí thành,
Ðắp xây nền Ðạo thanh danh ghi đề.
Hễ hướng đạo trọng về đức độ,
Là đàn anh mọi chỗ dung hòa;
Vì người chớ nệ thân ta,
Vì Thầy, vì đạo có ta có người.
Con tội lỗi đành đời con chịu,
Vết thương lòng con hiểu Mẹ chăng ?
Thế nên đồng đạo hữu bằng,
Thấy người tội lỗi lòng hằng thiết tha.
Cử chỉ ấy mới là bác ái,
Cảm tình kia đem lại thương yêu;
Dầu đời khốn đốn trăm chiều,
Gió lay mặc gió, không xiêu được rừng.
Tạm xác thân đành ưng chịu nhọc;
Giữ tinh thần sáng suốt tinh anh;
Sống trong hư ảo giựt giành,
Lòng con, con giữ chí thành lòng con.
Ðứa nặng gánh nước non cam khổ,
Ðứa oằn vai phổ độ gian nguy;
Nghĩ càng lòng Mẹ sầu bi,
Thương con một lẽ, nhưng vì chúng sanh.
Mẹ dặn dò thâm canh con nhớ,
Nhớ lời nầy muôn thuở đừng quên;
Thành công do ở chí bền,
Thận chung truy diễn mới nên con à.
Lấy đạo đức dung hòa đạo đức,
Lấy tình thương làm mức yêu thương;
Tam Kỳ Phổ Ðộ chủ trương,
Ðại đồng nhân loại là phương cứu nàn.

Vậy giờ nay Mẹ lấy làm vui mà nhận thấy các con được hoàn thành sứ mạng trên đường hành đạo. Mẹ ban ân lành cho các con tam ban, tiếp điển Giáo Tông lai đàn, Mẹ hồi Diêu Ðiện, thăng./.