10 Xuân Hội đồng tiền bối - Thiên Lý Ðàn 04/2/1966


11.- XUÂN HỘI ÐỒNG TIỀN BỐI
Thiên Lý Ðàn, Tuất 14 tháng Giêng Bính Ngũ (04.2.66)
(Ðàn kỷ niệm đệ I Châu Niên thành lập

Văn Phòng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý CÐGVN)

An Hòa Thánh Nữ, chào chư Thiên mạng, chào chư hướng Ðạo và liệt vị đàn tiền, Thánh Nữ được lịnh truyền, tiếp theo đây sẽ có hàng tiền bối đạo hữu giáng cơ. Chư liệt vị khá bình thân, không quỳ, không ngồi, Thánh Nữ chào chung, xin lui điển.

Tiếp điển :

THI
Công phu Ðạo nghiệp sử đề danh,
Buồn nỗi phái chi chẳng hiệp thành;
Ai có về quê xin nhắn nhủ,
Ta còn sống mãi với nhơn sanh.

Ngọc Chưởng Pháp Tiên Thiên Ðại Ðạo Nguyễn Thế Hiển. Tiên Huynh mừng chư hướng Ðạo, xin nhường bút anh TÒNG Tiếp điển :

THI
TÒNG sống cũng danh, thác cũng danh,
Ngại chi sương tuyết phủ lưng thành;
Về đây gởi gắm cùng huynh đệ,
Ðạo nghiệp từ xưa chốn sở sanh.

Thái Chưởng Pháp Tiên Thiên Ðại Ðạo, Tiên Huynh mừng chư hướng Ðạo. Tiên Huynh ngỏ lời, đàn tiền khỏi đọc bài "Mừng thay" để quí trọng ngày giờ. Xin nhường bút anh TRÁC. Tiên Huynh xin lui điển.

Tiếp điển

THI
Ðời bỏ lợi danh, Ðạo mến danh,
Danh nêu sử Ðạo ấy danh thành;
Danh không thẹn với người, cây cỏ
Nên Phật, Tiên nhờ kiếp chúng sanh.

Hoàng Ngọc Trác-Tiên Huynh mừng chư hướng Ðạo, xin nhường bút anh KỲ. Tiên Huynh lui gót.

Tiếp điển :

THI
Ðạo đời sao vẹn với thân danh,
Người có thành tâm, Ðạo mới thành;
Thành Ðạo thì đời không tận diệt,
Biết chăng chẳng biết hỡi nhơn sanh.

Vương Quang Kỳ, Tiên Huynh mừng chư hướng Ðạo, xin nhường bút Hiền huynh THƠ. Tiên Huynh lui điển.

Tiếp điển
THI
Ðem lợi danh dời đổi Ðạo danh,
Dầu đời còn loạn, Ðạo chưa thành,
Dầu thân đã trả xong duyên nghiệp,
Danh Ðạo mãi còn với chúng sanh.

Thái Thơ Thanh, Tiên Huynh mừng chư hướng Ðạo, xin nhường bút anh TRANG. Tiên Huynh lui điển.

Tiếp điển

THI
Chẳng tiếc công mà chẳng mến danh,
Nguyện sao Ðại Ðạo sớm viên thành;
Cho đời giảm bớt cơn điêu đứng,
Cho khỏi luân hồi nẻo tử sanh.

Ngọc Trang Thanh, Tiên Huynh mừng chư hướng Ðạo, xin nhường bút anh BẢN.

Tiếp điển

THI
Ðạo sĩ màng chi chốn vị danh,
Mặc ai tài cán đắp trường thành;
Rửa tai e bợn mùi vương giả,
Nương gót đường mây lánh tử sanh.

Ðoàn Văn Bản, Tiên Huynh mừng chư hướng Ðạo. Xin nhường bút NGÔ ÐẠI TIÊN, Tiên Huynh xin lui điển.

Tiếp điển

THI
Lòng không tham luyến nẻo công danh,
Ðại Ðạo chiêu minh chí vẹn thành;
Nhắn nhủ người đời noi chánh pháp,
Huyền vi chánh pháp ở nhơn sanh.

Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu, Bần Ðạo chào mừng chư hướng Ðạo. Vừa rồi các Tiên Huynh tiền bối, tiếp theo dấu trước của các Tiên Huynh hôm Xuân nhựt giáng đàn, trước thăm viếng chư hướng đạo và để chứng tỏ ủng hộ tán trợ đường lối hành đạo của chư hướng Ðạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. Chư hướng Ðạo hãy nghiêm chỉnh điện tiền, tiếp điển CHÍ TÔN giá ngự, Bần Ðạo xin lui.

11 bis.- TÌNH TẠO HÓA

Thiên Lý Ðàn, Tuất 14 tháng Giêng Bính Ngũ (04.2.66)

Tiếp điển:


Ngọc Hoàng Thượng Ðế Kim Viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương. Thầy các con. Thầy mừng các con nam nữ. Thầy ngự trần gian giờ này để ban huấn từ cho các con trong buổi lễ Ðệ Nhứt Châu Niên Văn Phòng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. Thầy miễn lễ, toàn thể các con an tọa.

Các con ôi ! một năm dài hành đạo, các con đã học tập đạo đức đại đồng. Các con đã đem đến cho Thầy những tấm lòng hi sinh tốt đẹp, mà sự tốt đẹp hơn hết là các con hiện diện đã biết Thầy và hiểu Ðạo. Thầy đem Ðạo đến thế gian, chỉ mong mỏi điều duy nhất đó mà thôi.

Ðể đánh dấu bước đầu tiên của các con trên quãng đường thiên lý, nên Thầy đã dạy GIÁO TÔNG cho phép mời các nơi về trong cấp bách. Mặc dù chỉ được một số ít, nhưng cũng đã chứng tỏ việc làm quang minh chánh đại của các con Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, và cũng gợi niềm thông cảm chung toàn Ðạo, để Thầy sẽ ban cho tất cả các con một ngày vui trong nguyện vọng. Các con ôi !

THI
Chính mình Thầy đến chốn Nam bang,
Mượn đất đem gieo mối Ðạo vàng;
Tưới nước vun phân Nho, Thích, Lão,
Nâng cành sửa lá Pháp Hòa Tăng.
Muôn dân cộng hưởng trong màu sắc,
Một nước âu ca vẹn nẻo đàng;
Biết phận thì con lo vẹn phận,
Chờ khi tái tạo cõi dinh hoàn.

Các con ôi ! hiện tình cơ Ðạo tại Việt Nam đang trùng hưng Chánh Pháp. Mặc dầu thời cuộc có biến thiên, hoàn cảnh có chi phối nhưng từ Tôn Giáo này đến Tôn Giáo khác, đều mở rộng cửa để tiếp đón nhơn sanh. Chỉ tiếc vì:

Sự vật ở thế gian muôn ngàn hình thức sắc màu, đã xui các con nhìn vào đó, để hết tinh thần chú trọng vào đó, mà quên sứ mạng Thiêng Liêng. Chi nên: đời đấu tranh, Ðạo chia rẽ. Nhưng các con ôi ! không phải chỉ vì lý do đó mà Thầy dạy lập Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. Một điều mà các con cần hiểu biết là trong bốn mươi năm khai Ðạo, các con đã lãnh sứ mạng của Thầy, lo hoằng hóa Ðạo Trời, phổ truyền giáo lý, qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi, để phổ độ chúng sanh từ thành thị đến thôn quê. Nhưng các sứ giả của Thầy vì đang bị mặc cảm ở quyền hành thống trị, mà bận rộn củng cố địa phương đã làm sai lạc và trễ nải mục đích mở Ðạo của Thầy.
Do đó, Tam Giáo đến cầu xin Thầy chuyển hướng qua giai đoạn khác. Ðó là kêu gọi những con thương Thầy mến Ðạo, có đức độ hi sinh, để ráp lại thành bộ phận Cơ Quan. Cơ Quan này là bộ máy sau cùng, động tác theo thời gian, để giúp đỡ các con hướng Ðạo, từ Tòa Thánh, Hội Thánh, đến Thánh Thất, Thánh Tịnh, hầu có thông cảm nhau, và gặp gỡ nhau một chỗ trên phương diện giáo lý, hết nghi kỵ, tị hiềm nhau, để bắt tay nhau, tiếp tục đạo nghiệp phổ truyền giáo lý, cứu rỗi quần sanh.

Các con ôn lại lời Thầy năm xưa đã dạy: Thầy đem Ðạo đến thế gian này để cứu rỗi tất cả vạn linh, chớ không phải vì một sắc dân nào. Vì thế nên ngày nay, đã đến lúc cần phổ cập Ðạo Thầy cho tất cả nhân loại, để chúng nó biết Thầy, hiểu Ðạo mà tìm lại nguồn gốc của tình thương, để hầu sớm chấm dứt cảnh tương tàn tương sát.

Giờ này, Thầy vui mà nhận thấy tấm lòng đoàn kết và chí hi sinh do ở nơi Ðạo tâm của các con. Thầy cũng cần dạy thêm mấy đoạn sauđây cho các con ghi nhớ mà hành đạo.

THI BÀI
Sắc thiên quang bao trùm vạn vật,
Ngọc Hư Cung phảng phất mùi trầm;
Chứng lòng các trẻ đạo tâm,
Ngự trần nhằm lúc canh thâm giải bày.
Thầy mong con biết Thầy hiểu Ðạo,
Cho thế gian cải tạo thanh bình;
Lòng Thầy thương cả chúng sanh,
Trong tình Tạo Hóa trong tình thiên nhiên.
Ðạo là ngôi nhứt nguyên chủ tể,
Ðạo cũng là đồng thể vạn linh
Từ trong vật chất hữu hình,
Nhơn thân xã hội gia đình nước non.
Ðạo là lẽ các con đang sống,
Ðạo là quyền cao rộng chở che;
Thu đông mãn đến xuân hè,
Vận hành Thiên Ðạo mọi bề dưỡng nuôi.
Ðạo chẳng luận ở ngôi vương bá,
Ðạo không phân sằn dã lâm bô;
Dấn thân trên nẻo thế đồ,
Con mang cái Ðạo từ giờ sơ sanh.
Võ vật chất vàng xanh đỏ trắng,
Nặng tâm tư vui đặng mất buồn;
Giang san khắp cả càn khôn,
Phân ranh chia góc mặc con giữ gìn.
Chừng cổi áo hữu hình màu sắc,
Còn nhơn thân tai mắt mặt dày;
Con ôi ! ai lại khác ai,
Cũng đồng một vóc hình hài Thầy ban.
Máy Tạo Hóa trong màn huyền bí,
Cửa càn khôn yếu lý nhiệm mầu;
Mắt phàm dễ thấy đặng đâu,
Gót phàm khó nỗi vọng cầu vào ra.
Ðó là tại con xa chánh Ðạo,
Cõi hồng trần gây tạo trái oan;
Nhân luân Ðạo nghĩa lấp đàng,
Tham sân si dục ngập tràn thiên tư.
Vật chất lấp chơn như bổn tánh,
Sắc màu thay ấm lạnh thấp cao;
Ðời xui chiến họa binh đao,
Trong vòng tôn giáo trước sau phân lìa.
Cũng một gốc Thầy chia ba phái,
Tùy hội nguơn ban rải giống lành;
Có Trời mới có chúng sanh,
Có con, con mới tu thành Phật Tiên.
Con là một Thiêng Liêng tại thế,
Cùng với Thầy đồng thể linh quang;
Khóa chìa con đã sẵn sàng,
Khi vào cõi tục, khi sang Thiên đình.
Con phải dụng cái tình Tạo Hóa,
Xem người không nhơn ngã đó đây;
Chẳng còn duyên nghiệp tạo gầy,
Thì đâu cốt nhục chia ly đạo đời......

Vì quí trọng thì giờ để các con còn dưỡng sức hầu làm việc ở ngày mai. Thôi, Thầy tạm ngưng nơi đây và rất vui lòng chấp nhận chí hi sinh, lòng nhiệt thành của các con và Thầy ban ơn chocác con để bù đắp lại trong một năm dài vui buồn cực nhọc vì Cơ Quan Ðạo. Thầy hồi Bạch Ngọc. Thăng.