12 Giải thích danh từ CQPTGL-1 04 2 1966


12.- GIẢI THÍCH DANH TỪ CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ (b1)
Nam Thành Thánh Thất, 13 tháng 2 Bính Ngọ (04.3.1966)

LỄ PHÁT BAN BẢN QUI ÐIỀU CHO
CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ CAO ÐÀI GIÁO VIỆT NAM

THI
Vốn thích an nhàn chốn động Tiên,
Nhưng vì thế loạn, Ðạo chinh nghiêng;
Ðồng chung nhiệm vụ kỳ Nguơn Hạ,
Ðành gác thanh vân đến điện tiền.

Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu - Bần Ðạo chào chư Thiên mạng, chào mừng chư hiền đệ, hiền muội trung đàn.

Vâng Thánh sắc Tam Giáo Thánh Nhơn, Bần Ðạo đến đây cùng chư hiền đệ, hiền muội để giải thích danh từ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý CaoÐài Giáo Việt Nam. Miễn lễ đàn trung an tọa đẳng đẳng.

Chư hiền đệ hiền muội nghe Bần Ðạo giải thích đây:

Cơ Quan Phổ Thông là bộ máy điều hòa rộng khắp cả.

Giáo Lý là dạy lẽ Ðạo. Chữ Lý nơi đây cần hiểu rõ thêm rằng: từ thuở chưa dựng nên trời đất, ở trong khoảng không gian có một khối khí thanh mờ mịt yên lặng trống không mà vẫn vần vần khắp chốn. Trong cái khối ấy có một điểm sáng. Ðó là Lý, mà cũng là ngôi Thái Cực. Lý biến hóa âm dương. Âm dương ngưng tụ, tạo thành càn khôn vạn vật. Lão Tử tạm gọi là Ðạo, vì sự cao siêu mầu nhiệm biến hóa vô cùng, gượng kêu là Ðại Ðạo. Lý là Ðại Ðạo. Lý Ðạo hay Ðạo Lý vẫn ở khắp mọi nơi.

Quân minh thần trung là Ðạo Lý. Phụ từ tử hiếu là Ðạo Lý. Phu thê tương ái, huynh đệ tương thân, bằng hữu tương tín là Ðạo Lý. Ðạo Lý không những ở trong hình thức tu hành mà thôi, lại còn ở trong khắp vạn vật chi linh. Có Ðạo Lý thì cỏ cây được sanh trưởng thâu tàn. Có Ðạo Lý thì vật mới được noãn thai thấp hóa. Có Ðạo Lý thì người mới được tấn thoái trường tồn....

Ðạo Lý vẫn ở trong các sinh hoạt, từ cái hết sức lớn, đến cái hết sức nhỏ. Ðạo Lý là sự hằng sống của muôn loài vạn vật. Ðạo Lý là sự điều hành càn khôn vũ trụ, năm tháng ngày giờ....

Còn năm chữ Cao Ðài Giáo Việt Nam: Cao Ðài là một tá danh của Thượng Ðế, khi đến mở Ðạo tại Việt Nam. Nay để chỉ sự ứng dụng cho Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. Còn chữ Giáo sau này, là tôn giáo hay là Ðạo Giáo chớ không phải giáo là dạy. "Tôn giáo là cửa vào Ðại Ðạo, vào chơn lý". Còn hai chữ "Việt Nam": Việt Nam là thời kỳ thứ ba mà cũng là thời kỳ chót, Thượng Ðế đến đây mở Ðạo. Việt Nam là cái rún của năm châu, tất cả đâu đâu cũng đổ dồn về rún. Từ Phật Pháp Tăng, Nho Lão Thích, đều cũng đi vào trong ngưỡng cửa đó, để nhìn chung Lý Ðạo là Lý duy nhất của Thượng Ðế. ÐÀI cũng là cái đài. Cái đài tối cao trọng đại, chứa đựng từ bi cảm ứng trung thứ, tam qui ngũ giới, tam nguơn ngũ hành, tam cang ngũ thường. Ðài là nơi, là vị trí tập trung tất cả xu hướng Ðạo Giáo hay tôn giáo, phát tiết ra từ nơi đây với bao nhiêu sự nhiệm mầu cao siêu huyền bí.

Vì sự kiện trọng đại như vậy nên người tín đồ của Thượng Ðế không phân chấp ngã nhĩ, chẳng luận sắc tóc màu da, không chia chi rẽ phái, không nhìn nhận sự chia rẽ giữa các hình thức tôn giáo, vì chỉ có một bàn tay của Thượng Ðế, tùy thời kỳ, tùy trình độ địa phương, tùy duyên nghiệp, đến mở Ðạo cứu đời.

Người tín đồ Cao Ðài luôn luôn tôn trọng các xu hướng tín ngưỡng, đem tình thương hòa đồng khắp cả mọi giới, đem thiện cảm gieo rắc mọi nơi, để người người đều nhìn nhận cái lý duy nhất là cứu thế qua khỏi cơ tận diệt, hầu xây dựng hòa bình hạnh phúc nhân loại dưới ngưỡng cửa Ðài Cao.

Hôm nay, Bần Ðạo vui vẻ chứng kiến ngày đánh dấu tươi đẹp của Cơ Quan. Nhơn danh một hàng Tiền Bối Khai Minh Ðại Ðạo, chấp nhận đường lối hành Ðạo của Cơ Quan, nên thỉnh lịnh Tòa Tam Giáo Thánh Nhơn, đến đây giải thích định nghĩa danh từ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Ðài Giáo Việt Nam để cho chúng sanh không còn hiểu lầm trong định nghĩa chật hẹp như thời gian qua.

Ngày Cơ Quan được thọ lãnh Thánh Dụ Qui Ðiều, tưởng lại sự giải thích của Bần Ðạo đã kịp thời đúng lúc. Ðàn trung thành tâm tiếp điển Giáo Tông lâm đàn. Bần Ðạo ban ơn lành toàn thể chư hướng Ðạo, hiền đệ hiền muội và sẽ luôn luôn cùng các bậc Tiền Bối hộ trì sự hành đạo thành tâm thiệt ý của toàn thể. Bần Ðạo xin thăng.