02 Chúc Xuân - Vĩnh Nguyên Tự 21 1 1966


2.- CHƯ VỊ TIỀN BỐI CHÚC XUÂN

VĨNH NGUYÊN TỰ (Long An)

Ngọ thời, mùng 1 tháng Giêng Bính Ngũ (21-1-1966)

Kim Vân Đồng Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chư liệt vị trung đàn. Tiểu Thánh báo tin, có Đức Như-Ý Đạo-Thoàn Chơn-Nhơn giáng đàn. Tiểu Thánh chào chung, xin xuất ngoại ứng hầu, thăng.

(Tiếp điển

NHƯ-Ý ĐẠO-THOÀN CHƠN-NHƠN, Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội đàn trung.

Thi:

Cảnh cũ đàn Xuân viếng bạn lành,

Xuân lai mừng khắp cả em anh,

Tân Xuân phơi phới tâm hành Đạo,

Xuân lập công to cốt để dành.

* * *

Dành khi được đăng trình cõi thượng,

Là một ngày hết vướng nợ trần,

Công đầy quả đủ bản thân,

Trùng hoan huynh đệ thưởng xuân miên trường.

Chúc huynh đệ trên đường hành đạo,

Nương níu nhau thiện bảo kỳ công,

Chung vai sứ mạng gánh gồng,

Hoàn toàn nhiệm vụ ân hồng Thầy ban.

* * *

Chúc xuân tạm gởi mấy hàng,

Rán lo công quả trùng hoan một ngày.

Chư Thiên mạng, hiền đệ, hiền muội hãy nghiêm chỉnh tiếp các bậc tiền bối khai đạo sẽ tuần tự giáng đàn, Bần Đạo chào chung, xin phục hồi Tiên Cảnh, thăng.

(Tiếp điển

NGỌC-LỊCH-NGUYỆT, Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào hiền đệ, hiền muội đẳng đẳng.

Bài:

Xuân ra hành đạo giúp đời,

Xuân làm công việc đất Trời Phật Tiên,

Chúc xuân tất cả bạn hiền,

Đủ đầy hạnh phúc trong niên Ngọ nầy.

Kết đoàn tay nắm chặt tay,

Cơ quan chấn chỉnh gặp ngày vinh quang.

Xuân vui tạm chúc mấy hàng,

Tiếp chư Tiền Bối giáng đàn, xin thăng.

(Tiếp điển

Thượng-Trung-Nhựt, Tệ Huynh chào chư hiền đệ, hiền muội. Nhân tiết Xuân về, Tệ Huynh tạm trở lại cảnh xưa cũng nơi nầy làm căn cứ điểm tạo điều kiện mở đạo Cao Đài. Nhìn thấy hiền đệ, hiền muội đã nối chí hướng tiếp tục sự nghiệp hành đạo giúp đời, Tệ Huynh vui mừng khôn xiết.

Thi:

Mừng nhau cầu chúc tạm đôi vần,

Hành đạo giúp đời mới gọi Xuân,

Xuân đến với đời, đời hạnh phúc,

Xuân lai cõi tục, tục vui mừng.

Xuân nầy gánh Đạo hai chơn bước,

Xuân tới cứu đời đôi mắt rưng,

Xuân nữa Xuân đi Xuân hạnh phúc,

Là ngày thành Đạo mới trùng hưng.Hiền đệ, hiền muội thành tâm tiếp điển. Có Thượng Phẩm lâm đàn, Tệ Huynh xin kiếu, thăng.

(Tiếp điển

THƯỢNG-PHẨM Cao-Quỳnh-Cư, Tệ Huynh chào chư hiền đệ, chư hiền muội.

Thừa lúc Xuân sang, cõi trần hoàn im tiếng động, Tệ Huynh tạm về để đôi hàng chúc Xuân trong tình đồng nhiệm vụ.

Thi:

Xuân đến chúc nhau hưởng phước Trời,

Xuân đi thăm viếng khắp nơi nơi,

Xuân không phân biệt sang hèn đó,

Xuân chúc mọi người được thảnh thơi.Có Hộ-Pháp lâm đàn, chào chung đệ muội, xin thăng.

(Tiếp điển

HỘ-PHÁP Phạm-Công-Tắc, Bần Đạo chào mừng chư hướng đạo, chào chư hiền hữu, hiền muội. Nhân tiết Xuân về, Bần-Đạo chúc cầu:

Xuân đến muôn nhà hưởng phước duyên,

Xuân đem hạnh phúc đến muôn miền,

Xuân không phân biệt vàng đen trắng,

Xuân Đạo huy hoàng vĩnh vĩnh miên.Có Tiếp-Pháp lâm đàn, Bần Đạo xin chào chung, thăng.

(Tiếp điển

TIẾP-PHÁP Trương-Văn-Tràng, Tệ Huynh chào mừng chư hiền hữu, hiền đệ, hiền muội.

Thi:

Kẻ ở người đi gẫm cũng buồn,

Xét ra mỗi phận mỗi vai tuồng,

Miễn sao sứ mạng nơi trần thế,

Hành đạo phải hành chẳng nói suông.Có Hiền Huynh Phan-Thanh sắp đến. Tệ Huynh xin kiếu, thăng.

(Tiếp điển

Phan-Thanh, Tệ Đệ mừng hiền huynh Huệ-Lương.

Thi:

Nhớ lại năm xưa cũng cảnh trần,

Cùng nhau siết chặt mối tình thân,

Chung vai gánh vác cơ quan Đạo,

Thành bại sợ lo biết mấy lần.Có Lê-Kim-Tỵ đến. Tệ Đệ xin kiếu từ, thăng.

(Tiếp điển

Lê-Kim-Tỵ, nhân tiết Xuân về, Tệ Huynh để vài hàng kỷ niệm tặng chung trong tình đồng đạo, đồng chí hướng.

Nay về chốn Tiên Tòa cảnh cũ,

Tệ Huynh nào vui thú chi đâu,

Nhiệm vụ xưa mấy lúc dãi dầu,

Chưa thành đạt lòng này còn luyến tiếc.

Cùng các Đấng Tệ Huynh lãnh việc,

Khắp Âu Châu tùy lúc độ người đời,

Cho họ tường giáo lý Đạo Trời,

Miền Đông Á một ngày sáng lạng.Có chơn linh Nguyễn-Trung-Hậu đến, Tệ Huynh xin kiếu, thăng.

(Tiếp điển

Nguyễn-Trung-Hậu chào chư Thiên Mạng, chư hướng đạo Cao Đài.

Thi:

Một kiếp phù sanh chẳng bấy lâu

Loay hoay tóc bạc phủ lên đầu,

Việc đời mê mế chưa thu xếp,

Cái chết kề bên nghĩ phát rầu!

Tệ Huynh xin từ giã chung chư liệt vị, chư hiền hữu, hiền muội, xin kiếu, thăng.