05 Chứng lễ Khai Xuân - Thánh Thất Bình Hòa 23 1 1966


5.- CHỨNG LỄ KHAI XUÂN

Thánh Thất Bình Hòa (Gia Định)

Tuất thời mùng 3 tháng Giêng Bính Ngọ (23-1-1966)

Thi:

Hằng năm kỷ niệm cũng nơi đây,

Phật Đản luôn luôn vẫn nhớ ngày,

Mở lối liên giao cơ đạo mạch,

Không còn chia cách Bắc, Đông, Tây.

QUAN-ÂM BỒ-TÁT, Bần Đạo chào chư Thiên sắc, chào lưỡng ban đạo tâm đẳng đẳng.

Vâng sắc chỉ Tam Giáo Tòa, Bần Đạo đến chứng lễ khai Xuân tại Thánh Thất Bình Hòa, cùng để lời khen ngợi tinh thần cố hữu, gìn giữ nề nếp người xưa còn để lại. Rồi đây, các bậc tiền bối giáng cơ để luận đàm Đạo sự với chư hiền sĩ, hiền muội, tín hữu ở địa phương nầy.

Ngày kỷ niệm Phật Đản hằng năm, chư hiền sĩ, hiền muội đã thành tâm hiến lễ, đó là điềm lành báo hiệu cơ quan quy Đạo mở màn, không còn chia cách đó đây, màu sắc, ranh giới, phái chi.

Chư hiền sĩ, hiền muội thành tâm tiếp điển tiền bối lâm cơ. Bần Đạo ban ơn lành toàn thể Thiên phong chức sắc cùng tín hữu sở tại, cũng như hiện diện đàn tiền, một mùa Xuân hưởng nhiều ân huệ Thầy Mẹ rưới chan, cởi mở lòng hành Đạo sao cho đúng với tôn chỉ sơ khai Đại Đạo: đó là Tam Giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhứt. Bần Đạo xin kiếu.

(Tiếp Điển: )

Thi:

GIÁO dân mở Đạo dựng xây đời,

TÔNG chỉ trước nào có rẽ đôi,

BAN phát năm chi do một gốc,

CHỈNH khai bảy phái bởi ba ngôi.

ĐẠO mầu cứu thế cơn giông tố,

NGUYỄN, Phạm (1) cũng đồng nguyện thế thôi.

NGỌC đá đến nay đà sáng tỏ,

TƯƠNG lai ánh Đạo rạng ven Trời.

Giáo Tông Ban Chỉnh Đạo Nguyễn Ngọc Tương, Bần Đạo chào mừng chư hướng đạo, chào Thiên phong chức sắc cũng như toàn thể tín hữu nam nữ. Bần Đạo miễn lễ, đàn trung an tọa để nghe Bần Đạo giải phân.

Bần Đạo nhận thấy nơi nầy là hữu duyên hữu phúc, có thể sớm chuyển mình vươn lên đón luồng gió mới của cơ Đạo trong lúc quy nguyên.

Thi:

Lý đạo khuyên ai nhớ phản hồi,

Dặn lòng tiến bước chớ lôi thôi,

Thời gian Nguơn Hạ không cho phép,

Tuổi tác già nua uổng một đời.

Bài:

Xuân Bính Ngủ để lời cầu chúc,

Khắp đệ huynh hạnh phúc nơi nơi,

Phổ Thông Giáo Lý Đạo Trời,

Cho cơ qui hiệp kịp thời cứu dân.

Nhìn thấy cảnh hồng trần tang tóc,

Khắp đó đây loạn lạc họa tai,

Dẫu tài cùng chẳng có tài,

Dại khôn quí tiện một ngày như nhau.

Huynh đệ còn phước cao đức cả,

Của Chí Tôn phổ hóa Nam Bang,

Từ khi khai mối đạo vàng,

Tuy danh chưa được lan tràn năm châu.

Nhưng danh thể đạo mầu đây đó,

Khắp Bắc Nam đều có cảm tình,

Tinh thần vì đạo hy sinh,

Vẫn không lay chuyển dẫu tình thế nao.

Khí phách còn đề cao nhân ái,

Từ công bình với lại từ bi,

Bớt thù, thêm bạn luôn khi,

Lấy ân báo oán, không gì chuyển lay.

Tôn chỉ Đạo Cao Đài giữ vững,

Lấy tình thương xây dựng nước non,

Thăng trầm danh tiết giữ tròn,

Nạn tai mấy lúc vẫn còn thanh danh.

Hãy tiếp tục mà hành theo đó,

Rồi một ngày sáng tỏ vinh quang,

Ở trong tai ách khổ nàn,

Mà lòng trong sạch mới càng quí thay.

Việc dầu khó chung tay nưng đỡ,

Hiệp liên nhau từ dở nên hay,

Mở màn liên kết đó đây,

Cho cơ quan đạo một ngày thành công.

Khuyên huynh đệ gìn lòng ghi nhớ,

Mãn Xuân nầy hẹn ở Xuân sau,

Đôi lời tâm sự vừa trao,

Để làm kỷ niệm cùng nhau từ rầy.

Ngâm:

Chúc Xuân huynh đệ trong ngoài,

Tu hành tinh tấn đủ đầy công phu.

Hễ rằng: trót phận người tu,

Đi cho đến chốn để bù công lao.

Phái chi dầu khác sắc màu,
Cùng đồng miệng niệm Đài Cao danh Thầy.

Ban ơn khắp cả trong ngoài,

Đệ huynh vui vẻ, Tiên Đài xin lui.

____________

(1) Phạm: là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc