06 Xuân về cảnh cũ - Liên Hoa Cửu Cung 24 1 19666.- XUÂN VỀ CẢNH CŨ

Liên Hoa Cửu Cung (Thủ Đức)

Ngọ thời mùng 4 tháng Giêng Bính Ngọ (24-1-1966)

Thành-Hoàng Bổn-Cảnh, Bổn Thần chào chư Thiên sắc, Ta chào bá tánh nhân dân sở tại. Đàn trung nghiêm chỉnh tiếp điển Ngài QUAN-ĐẾ lâm cơ. Ta xuất ngoại tuần đàn, xin chào chung, thăng.

(Tiếp điển: )

Thi:

Xuân Thu oai vũ quỉ thần kinh,

Nay lại khó xây được thế tình,

Nhân loại Hạ Nguơn tâm bấn loạn,

Bao giờ dứt được cảnh đao binh?

Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội đàn trung.

Xuân Bính Ngủ, vâng lịnh Tam Giáo Tòa, Bần Đạo đến chứng lễ khai Xuân tại Liên Hoa Cửu Cung, do lòng thành kỉnh của họ Đạo sở tại, và hướng dẫn tiền bối lâm đàn giải phân đạo sự. Chư hiền khá chỉnh đàn thanh tịnh tiếp điển, Bần Đạo ban ơn lành toàn tất, xin kiếu.

(Tiếp điển: )

Thi:

Còn nhớ năm xưa tại cảnh nầy,

Cùng chung huynh đệ kết liên dây,

Gian nan cũng có, buồn vui có,

Lớn nhỏ điểm tô mối đạo Thầy.

THIỆN-PHÁP Nguyễn Bửu Tài, Tệ Huynh chào chư hướng đạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, chào mừng các em lớn nhỏ nội ngoại đàn tiền. Tệ Huynh mời toàn thể ngồi nghe Tệ Huynh phân giải.

Thi:

(1)

Cảnh trước hôm nay chẳng đổi dời,

Kẻ u người hiển rẽ đôi nơi,

Nhưng tình huynh đệ chưa xao lãng,

Điểm tốt trùng hưng mối Đạo Trời.

(2)

Đạo Trời chung gánh buổi đời chinh,

Anh trước em sau cố vẹn gìn,

Mỗi phận mỗi người ra đảm nhận,

Đạo thành mới cứu đặng quần sinh.

(3)

Quần sinh còn lắm chịu tai ương,

Cũng bởi xa lìa dạ mến thương,

Loạn lạc ngoài đời, trong đạo khảo,

Thế nên còn cách trở nhiều phương.

(4)

Nhiều phương hãy nhớ dựng xây đời,

Đạo đức gìn lòng dạ chớ lơi,

Nhân nghĩa đề cao lòng bác ái,

Cho ra dân đạo buổi xây đời.

(5)

Xây đời nào phải chỉ tài thôi,

Mà phải dụng tâm đức mới rồi,

Đại-Đạo chỉ hơn đời chỗ đó,

Gìn lòng son sắt các em ơi!

(6)

Em ơi hãy nhớ buổi xưa kia,

Một gốc mà ra một khóa chìa,

Dẫu khác phái chi trong Đại Đạo,

Nhớ ngày Đại Hội để gom về.

(7)

Gom về một gốc một Thầy thôi,

Luật lệ chỉnh nghiêm cho vẹn rồi,

Mới nói tha phương dương chánh đạo,

Độ đời bốn biển trở về ngôi.

(8)

Ngôi xưa em có nhớ cùng chăng,

Trước điện Linh Tiêu đã nguyện rằng,

Đi xuống trần gian y Thánh chỉ,

Cứu đời dụng Đạo để làm căn.

(9)

Căn bản nay còn có nhớ không?

Hay là vì bận chuyện bao đồng,

Thê nhi, sự nghiệp cùng chung đỉnh,

Sớm tối nha môn mãi chạy rông.

(10)

Chạy rông càng lúc lại càng xa,

Quên lẫn bên lưng một kiếp già,

Sức mỏn lực cùng còn lẩn quẩn,

Hơi tàn rồi phải đọa trầm kha.

Các em nên nhớ điểm nầy: Khai Đạo cũng do cơ bút, giáo Đạo cũng do cơ bút, mà đến ngày thành Đạo cũng do cơ bút. Kể từ đây, các vị tiền bối đã dày công khai Đạo trước kia sẽ hoàn toàn ủng hộ các em, nhứt là những cơ quan Đạo có tánh cách phụng sự tôn chỉ chung của Đạo Thầy, để các chi phái sớm quay về cùng chung dưới mái Thánh Đường duy nhứt của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Cũng là cơ bút, mà các em nên thận trọng cho lắm. Bởi vì giữa thời buổi loạn ly, biết bao nhiêu là sự nhiễu nhương, tà thần ma quái cũng có thể mượn danh Chí Tôn và Thánh Thần Tiên Phật để phụng sự riêng cho mục đích tăm tối. Các em chịu khó suy xét phân biệt thì thấy ngay nẻo chánh đường tà. Những lời do cơ bút ban ra, nếu đi ngược với tôn chỉ Đại Đạo, thiếu tinh thần phục vụ nhân sanh, thì các em hãy thận trọng mà chấp nhận ban hành. Anh và các vị tiền bối sẽ luôn luôn tá trợ các em cùng đoàn hướng đạo vững bước trên đường thế Thiên hành hóa.

Tệ Huynh xin kiếu.