07 Chứng lễ Khai Xuân - Thánh Thất Bàu Sen 24-1-1966


7.- CHỨNG LỄ KHAI XUÂN

Thánh Thất Bàu Sen (Sài Gòn)

Tuất thời mùng 4 tháng Giêng Bính Ngọ (24-1-1966)

Thi:

GIA hưng quốc thạnh Đạo hoằng khai,

TÔ điểm non sông dụng đức tài,

GIÁO hóa sanh linh về chánh tín,

CHỦ tâm một bước chớ hàng hai.

CHÚA GIA-TÔ xin chào mừng chư hướng đạo. Ta chào toàn thể con cái Thượng Đế. Hữu hạnh thay! Hữu phúc thay Tam Kỳ Phổ Độ, Tam Giáo quy nguyên đồng nhứt lyù! Ta cùng hàng Tam Giáo giúp tay Thượng Đế chấn hưng nền giáo pháp đã suy sụp các thời kỳ đã qua. Hôm nay được lịnh Tòa Tam Giáo, Ta giáng cơ chứng lễ khai Xuân tại Thánh Thất Bàu Sen, mặc dầu có một thiểu số nhiệt tâm vì đạo, nguyện cầu, Ta cảm tình trước với bổn đạo nơi đây, hàng năm cử hành cuộc lễ Giáng Sanh, dầu có duyên, dầu thiểu phúc, nhưng trước tinh thần tha thứ cứu rỗi, Ta cũng kêu gọi một số người có thể chấn chỉnh địa phương nầy trong tương lai.

Ta mong rằng mùa Xuân năm tới sẽ đón luồng gió mới bốn phương Trời, do lòng người trụ cốt nơi đây mở toang cánh cửa, tay bắt nhịp cầu, lấp các hố sâu cùng san bằng những chướng ngại sớm cho nhơn sanh cùng hưởng cảnh sum hợp dưới mái nhà ĐẠI-ĐẠO.

Ta về chứng lễ, để nhường lời cho hàng tiền bối giải phân đạo lý. Vậy chư hướng đạo cùng toàn cả đạo tâm hãy chỉnh đàn tiếp điển, Ta ban ơn lành toàn thể, xin lui.