08 Nỗi lòng Đạo Đức - Ngọc Minh Đài 25 1 19668.- NỖI LÒNG ĐẠO ĐỨC

Ngọc Minh Đài (Vĩnh Hội)

Tuất thời mùng 5 tháng Giêng, Bính Ngọ (25-1-1966)

Thanh Minh Đồng Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng lưỡng đài, chào liệt vị lưỡng ban. Tiểu Thánh thừa lịnh báo đàn, khá thành tâm tiếp THÁI-CÔNG giáng bút. Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu.

Thi:

Gác cần nào phải vị công khanh,

Bởi thấy muôn dân khổ chẳng đành,

Diệt Trụ hưng Châu yên mối nước,

Lui về toại hưởng chốn non xanh.

Lão, KHƯƠNG-THÁI-CÔNG TƯỚNG-PHỤ, chào chư Thiên mạng, chào chư hiền sĩ, hiền muội trung đàn.

Hôm nay, Lão thừa lịnh Tam Giáo Tòa giáng cơ chứng lễ khai Xuân và đưa lưỡng vị tiền bối đạo hữu lai đàn, cùng chư Thiên mạng và hiền sĩ, hiền muội luận bàn lý Đạo.

Nhân dịp nầy, Lão cũng để đôi lời khuyên toàn cả hiền sĩ, hiền muội cùng các hướng đạo Thiên ân, nên cố gắng hoàn thành sứ mạng để ngày trở lại quê xưa, không còn vướng bận nghiệp duyên nơi trần thế.

Tình trạng hiện nay, từ đời đến Đạo, dầu không đúng với cảnh Châu Trụ ngày xưa, nhưng có thể còn hơn như thế nữa. Các sứ mạng Thượng Đế cho đến trần gian, là cả một vấn đề trọng đại trong hồi tái tạo dinh hoàn, lập Thượng Nguơn Thánh Đức, thì Lão khuyên, dầu gian lao nguy khổ, cũng gắng công, và nghĩ rằng các sứ mạng còn hơn Lão rất nhiều: không phải đề binh trận mạc, không vào tử ra sanh, chỉ dụng đức cảm hóa muôn dân, đem tài phổ độ quần chúng, để hết tâm thành phục vụ chánh nghĩa, là được vẹn tròn sứ mạng. Nếu không làm được thì chẳng những đời Đạo phải chịu biến chuyển chinh nghiêng, mà các sứ mạng cũng phải chuyển luân lên xuống!

Đây là lời thật Lão để các sứ mạng tìm hiểu, hầu vững vàng trong nhiệm vụ, làm tròn lời thệ năm xưa.

Thôi chư Thiên mạng và liệt vị hiền sĩ, hiền muội thành tâm tiếp điển, có lưỡng vị tiền bối giáng đàn, Lão ban ơn chung, thăng.

(Tiếp điển: )

Thi:

THƯỢNG trí nên mưu cuộc thái bình,

HOÀI tâm tưởng nhớ đến nhơn sinh,

THANH cao mới biết đời ô trược,

Giáng bút khuyên nhau nhớ nghĩa tình.

Thất Thánh Tiên Thiên Thượng Hoài Thanh, Tệ Huynh chào chư Thiên mạng, chào chư hiền hữu, hiền muội.

Thôi, Cao Triều Đạo Hữu đã đến, Tệ Huynh xin nhường bút, thăng.

(Tiếp điển: )

Thi:

Muôn dặm non Bồng đến Ngọc Minh,

Cùng chư cố hữu tỏ thâm tình,

Nhớ chăng buổi trước trên đường Đạo,

Những kẻ quên mình với chúng sinh.

BẢO-ĐẠO CHƯỞNG QUẢN HIỆP-THIÊN-ĐÀI TÒA-THÁNH HẬU-GIANG Cao Triều Phát mừng chư Thiên mạng, mừng liệt vị đạo tâm nam nữ, mừng cháu Huỳnh Chơn, Diệu Lý.

Bài:

Nay cơ Đạo trùng hưng chánh pháp,

Nhân dịp nầy quyết lập quả công,

Đem ra giáo lý đại đồng,

Hoằng dương đạo nghĩa khắp trong nước nhà.

Tuy Tệ Huynh nay đà khuất bóng,

Nhưng lòng còn xúc động tình thâm,

Thế gian bao ngõ thăng trầm,

Cái cơ nghiệp cũ ai cầm vững cho.

Đạo đã tiến lên đò đại chúng,

Sang nhịp cầu ứng dụng phổ thông,

Cho dân biết giống biết dòng,

Cho người thức tỉnh tấc lòng phân ly.

Ai đã thấy phái chi Đại Đạo,

Ai đã từng nối giáo mỵ tà,

Phen nầy phải diệt loài ma,

Mở đường sanh lộ đồng hòa nhứt tâm.

Nay Cơ Quan đã làm nhiệm vụ,

Thay chúng ta bảo thủ Cao Đài,

Cho an quốc nội nay mai,

Mới mong đem Đạo ra ngoài phô trương.

Thân xác gởi dặm trường quan ải,

Hồn linh còn đi lại các nơi,

Để lo xây dựng Đạo Trời,

Chờ cơ hội đến, chờ thời phục hưng.

Đem giáo lý phong thuần mỹ tục,

Cho muôn dân hưởng phúc thanh nhàn,

Cho người đừng tưởng trái ngang,

Đời đời đạo đạo mà toan nghĩ lầm.

Đời với Ðạo cơ cầm có một,

Đạo với đời nguyên cốt không hai,

Nếu đời không Đạo, đời sai,

Đời sai thì Đạo càng ngày càng chinh.

Vì thế đấy giải minh cặn kẽ,

Nước nhà đang trong thế phân ly,

Nhơn tâm suy, đạo đức suy,

Chỉ còn Thượng-Đế từ bi khoan hồng.

Đem ân xá rải chung nhân loại,

Ta hưởng đồng hưởng phải biết rằng,

Ngàn năm một thuở Nam Bang,

Nếu không tự lập Đạo vàng cho yên.

Ly gián kế triền miên xây dựng,

Khắp phái chi chấn chỉnh móng nền,

Nơi thì vì tuổi, vì tên!

Nơi thì vì tước, vì quyền, vì danh!

Tệ Huynh hổ phận mình Chưởng Quản,

Công chưa thành chưa đáng công phu,

Còn đây sứ mạng vận trù,

Tương lai hỏi có mịt mù hay chăng?

Giáo lý Đạo hóa hoằng khắp chốn,

Để nhơn tâm từ tốn liên quan,

Phận mình chớ quản gian nan,

Cái mầm kết quả huy hoàng trước kia.

Nay Tệ Huynh được về hội ngộ,

Gởi đôi lời chứng tỏ tri âm,

Hậu Giang một mối cơ cầm,

Xin đem gởi gấm Đạo tâm giữ gìn.

Cơ quan Đạo trung minh chánh giáo,

Nối tiếp người gây tạo tương lai,

Cùng trong con cái Cao Đài,

Kẻ u người hiển thi tài làm nên.

Xuân Bính Ngủ trước thềm đạo đức,

Lời tâm tình để chúc Xuân nhau,

Phổ Thông Giáo Lý đề cao,

Cho toàn Đạo được tiếp trao hợp quần.

Tệ Huynh có mấy lời để chư Thiên mạng và đạo tâm lưỡng phái cùng vui. Xuân nầy, các tiền bối đồng cùng với chư sứ mạng đạo tâm sắp đặt guồng máy liên quan trên tinh thần chi phái Đạo, và đến Xuân sau sẽ thấy những điều kết quả mà chư sứ mạng đạo tâm không còn thở than buồn tủi nữa. Tuy vậy, đời vẫn chưa yên, mặc dầu, nhưng phải vượt qua, chớ nên vì sự khó nhọc, mà bán đồ nhi phế, phải đắc tội với Thượng Đế.

Tệ Huynh chào chung hết các sứ mạng đạo tâm lưỡng phái. Tệ Huynh lui về động phủ, thăng.