09 Kim ngôn Từ Mẫu - Thánh Thất Tân Ðịnh 26 1 1966


9.- KIM NGÔN TỪ MẪU & CHÚC XUÂN 26-1-1966
Thánh Thất Tân Ðịnh, Tuất thời mùng 6 tháng Giêng Bính Ngũ (26-1-1966)

An Hòa Thánh Nữ chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng ban. Truyền lịnh xả đàn trong năm phút, dời Ban Cơ lên DIÊU TRÌ BỬU ÐIỆN khai Xuân. Thánh Nữ chào chung, lui gót.

(Tái cầu tại Diêu Trì Bửu Ðiện)

THI:

Cửu trùng phó lịnh giáng khai xuân,
Vị thế nhơn lai tỉnh mộng trần;
Tiên cảnh vô vi nhi bất hoại,
Nương Nương giá ngự quản thi ân.

Cửu Vị Tiên Nương đồng chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng ban. Truyền lịnh nghiêm chỉnh trung đàn, thành tâm nghinh tiếp Vô Cực Từ Tôn giá ngự. Chúng Tiên Nương chúc các sứ mạng và liệt vị sớm hoàn thành nhiệm vụ để nhơn sanh đều được cộng hưởng một mùa Xuân đầy rực rỡ, chào chung, thăng./.

Tiếp điển:

Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu - Mẹ linh hồn các con. Mừng các con.
Mùa Xuân đạo đức đến với các con, Mẹ cũng đến với các con nơi cõi tạm hồng trần mờ mịt nầy, để ngợi khen và ban ơn cho các con trong tân Xuân hành đạo.

Hỡi các con !

THI:

Vạn vật mong chờ một chúa Xuân,
Ðem về muôn vẽ đẹp màu xuân;
Hồng lô tuyết điểm hoa treo ngọc,
Thượng uyển hương nồng hạc múa xuân.
Khoác áo tiên y che nắng hạ,
Rưới bầu linh dược mát lòng xuân;
Thương con hành đạo lâm trần thế,
Cho trẻ vui mừng trọn ý xuân.

Mẹ ban ơn, miễn lễ các con an tọa.

Con ôi ! Mỗi độ Xuân về, lòng Mẹ như bâng khuâng lo ngại. Xuân về, xuân lại đi. Con rước lấy của xuân thêm một tuổi đời chồng chất và sắp vượt qua khoảng thời gian trên đường Thiên luân trong cõi tạm. Mẹ ngại rằng các con có biết thời gian ấy là quí báu không ? Ðể chú trọng đến thời gian qua không bao giờ trở lại nếu các con không kịp ghi vào lịch sử đời hoặc đạo một điểm son nào, thì cũng chỉ là triền miên sanh trưởng thâu tàn theo định luật của mọi loài trong vạn vật.

Con ôi ! Mặc dầu mùa xuân đến với vạn vật trong cảnh khói lửa đao binh, đến với vạn vật trong một đoản kỳ, mà vạn vật cũng phải tựa vào đó trút đi một năm dài gian lao kinh cụ. Ôi ! Mới biết xuân rằng quí.
Mẹ nhận thấy mùa xuân nầy, các con làm một đoàn đi trong vạn chúng, đốt ngọn đèn giữa cánh rừng rậm bao la, mang theo sứ mạng để nói lên vang tận không gian rằng:

Ðạo thị cứu nhơn, nhơn thoát khổ,
Nhơn năng hoằng đạo, đạo trùng hưng;
Ðạo thành, người lại vui mừng,
Non sông vạn vật thưởng Xuân cũng đồng.

Ðêm nay là đàn thứ chín và cũng là đàn tất lễ khai Xuân. Các con hội về nơi Diêu Trì Bửu Ðiện nầy, tuy nhỏ hẹp, nhưng đã chứng được niềm tinh thần hòa ái hiện trên vẽ mặt hân hoan trong xác thân mệt nhọc, Mẹ vô cùng cảm động.

Các con yêu quí ! Rồi đây các con sẽ tạm nghĩ được trong một khoảng thời gian rất ngắn, lại tiếp tục nhiệm vụ. Con ôi ! trần thế âm u của đời bao vây nhân loại chừng nào, thì cơ cứu cánh bảo tồn lại càng thúc đẩy các con phải nhận chịu mọi điều gian lao cam khổ, để làm tròn sứ mạng trên bãi giác sông mê, hay cầm ngọc minh châu trong đêm tối.

Hỡi con ! chúng sanh đồng vạn khổ, nếu con không đặt mình vào đạo, không chịu nỗi gian lao với đạo, thì con cũng phải cộﮧ nghiệp với chúng sanh. Vật chất, vinh sang, công danh, phú quí, chỉ là cái màu tô điểm thêm cho cái võ xác thịt bên ngoài, chớ không có quyền phép đoạt được, mà sự tiến hóa hay thối hóa đều do linh hồn gánh chịu hết. Các con được về với Mẹ hay không là do đó..

Hỡi các con ! Tuy các con còn ở trong mọi cảnh trói buộc của đời, nghiệp oan vương vấn, mà các con cũng cố gắng vượt lên, để bồi công lập đức. Như thế mới có thể chư Phật, Tiên, Thánh, Thần dắt dìu hộ trợ các con trong kỳ Thượng Nguơn tái tạo. Mẹ phân đây để các con lớn nhỏ nghe:

Các con có biết vì sao những bực tiền bối lưỡng đài giáng cơ chỉ xưng toàn nhủ danh hay thọ phong chức sắc khi ở nơi trần hay không ?

Con ôi ! Ðó là những người hữu căn hữu vị, chẳng phải kém quả thiếu công. Nhưng bởi sứ mạng chưa tròn, nên trước Linh Tiêu phát đại nguyện rằng: Nếu Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ không qui được Tam Giáo, không hiệp được Ngũ Chi; các Tòa Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh của các sứ mạng đã xây dựng nơi cõi trần, thì nguyện không vào hàng Tiên vị, sẽ chuyển luân nơi cõi tạm cho đến khi nhiệm vụ hoàn tất, sứ mạng vẹn tròn, mới chứng quả Tiên Bang và an lòng nơi Cực Lạc.

Hỡi các con ! Các con có cảm nghĩ đến việc nầy như thế nào không ? Mẹ rất đau lòng khi nghe lời nguyện ấy, nên chi Mẹ giáng Xuân nầy để khuyên các con hãy cố gắng hành đạo tu thân. Nếu các con ở vào cương vị nào, địa phương nào, hãy rán lo nơi ấy cho đạo được mở mang, giáo lý quản truyền, cho nhơn sanh quanh vùng được thấm nhuần học đạo, để nối tiếp kề vai gánh vác bớt một phần nhiệm vụ cho người quá vãng, và bồi công lập đức, đoạn nghiệp trau thân của kiếp sinh tồn hiện tại của con.

Mẹ mừng là mừng Ðại Ðạo sắp được trùng hưng chánh pháp. Thượng Ðế đã ban ơn cho những đứa thiệt tâm hành đạo, và sẽ còn những đứa có căn lành đang chờ chực, hầu tiếp tay với các con trong cơ hội hoằng dương giáo lý nầy. Các con vững lòng tiến bước..

Các con tiếp điển, để cùng các vị Tiên Nương khai Xuân. Mẹ ban ơn lành toàn cả các con trong các Bộ Phận Cơ Quan và Thánh Thất, Mẹ hồi cung, thăng.

Tiếp điển:

THI

Nhẹ gót đường mây với chúa Xuân,
Trở về cảnh tục viếng đồng thân;
Chúc cho đạo đức mau tăng trưởng,
Ðể bước ngôi Tiên chẳng ngại ngần.

Vân Hương Thánh Mẫu - Chị mừng các em. Chị mừng chư sứ mạng.

Nhân tiết Xuân nầy, Chị được lịnh hộ loan giá lâm trần, cũng tạm bút để đôi lời chúc các em nam nữ, và Chị xin nhường bút lại cho Thánh Nữ An Hòa. Chị lui gót.


Tiếp điển:

THI:

Vui với ngày Xuân nếp đạo mầu,
Hồng trần chẳng bận, chẳng lo âu;
Khuyên người tu niệm nên ghi nhớ,
Xuân lại rồi đi, Xuân chẳng lâu.

An Hòa Thánh Nữ chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng ban. Thánh Nữ hộ giá TỪ TÔN, tạm điển quang đôi lời kính chúc: Chúc cho các sứ mạng đặng tâm trung hoan lạc, tánh đạo xương minh, đức tu hành bền tợ nước trường lưu, tình đồng đạo vững vàng như tòng lâm mịt mịt. Thôi Thánh Nữ xin nhường bút cho Thanh Tâm Tiên Nữ lai đàn, chào chư sứ mạng, chào liệt vị trung đàn, Thánh Nữ lui gót.


Tiếp điển:

THI:

Công thành quả tựu đến tiên bang,
Nay trở về đây gởi mấy hàng;
Hỡi các đệ huynh cần gấp bước,
Trong khi Ðại Ðạo cứu đời tàn.

Thanh Tâm Tiên Nữ chào chư Thiên mạng,chào liệt vị lưỡng ban.
Giờ nay, Chị được theo hộ giá TỪ MẪU khai Xuân, mới xin phép lai đàn, chúc chư Thiên mạng và quí đạo tâm được tu hành tinh tấn, đạo lýquán thông, và rán lập công quả trong mùa Xuân năm Bính Ngủ. Chị xin nhường bút Thánh Nữ Bảo Hòa, chào chung tất cả, lui gót.


Tiếp điển:

THI:

Chúc toàn sứ mạng lúc tân xuân,
Và cả đạo tâm một tiếng mừng;
Rán giữ Thánh tâm cho vẹn vẽ,
Chờ ngày hội ngộ trước hoàng ân.

Bảo Hòa Thánh Nữ chào chư Thiên mạng, chào liệt vị trung đàn. Thánh Nữ xin chúc chư Thiên mạng và liệt vị vượt qua mọi nỗi trở ngăn để trùng hưng chánh đạo và lập công bồi đức trở lại quê xưa. Thánh Nữ xin nhường bút Nguyệt Ðiện Tiên Cô lai đàn, chào chung, xin lui gót.


Tiếp điển:

Tiên Cô Nguyệt Ðiện chào chư Thiên phong sứ mạng, chào tất cả trung đàn.


THI:

Nhờ ơn hiếu tử lắm gia công,
Hành đạo bao năm chẳng ngại lòng;
Mới biết cửu huyền cùng thất tổ,
Nhờ tu cứu vớt đặng môn tông.

Nhân dịp khai xuân, Bần Ðạo lâm đàn để mừng chung cho toàn đạo, mừng chư sứ mạng Thiên phong và luôn luôn hộ trợ cho tất cả đạo tâm trung kiên hành đạo được vững tinh thần hoằng dương giáo lý. Giờ đã hết, Bộ Phận còn phải nghỉ ngơi để lo trách nhiệm tới.. Bần Ðạo một lần nữa, chào tất cả liệt vị đẳng đẳng, lui gót.