Bài thi của Minh sư

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể , Ðài Bắc , Formosa ,
ngày 3 tháng 8 , 1985
(nguyên văn tiếng Trung Hoa và tiếng Anh) CD số CE01


Ngày xưa có một vị Minh sư rất nổi tiếng và có nhiều đệ tử . Trước khi vãng sinh , Ngài không biết truyền y bát cho người nào . Ngài biết một đệ tử có thể đủ tiêu chuẩn lãnh y bát sau khi Ngài vãng sinh , nhưng không chắc lắm . Cho nên Ngài quyết định khảo thí các đệ tử .

Vị Minh sư tập họp các đệ tử , bảo họ đi vào một vùng đất lớn , và ra lệnh cho mỗi người xây một căn nhà cho Ngài . Người đệ tử nào xây căn nhà tốt nhất và đẹp nhất sẽ được Ngài truyền y bát . Nhưng , sau khi mỗi đệ tử xây xong căn nhà , vị Minh sư đến nói : "Không được ! Ta không thích căn nhà này . Hãy đập xuống và xây căn nhà mới". Ngài nhiều lần ra lệnh cho họ như vậy , cho nên số đệ tử ngày càng giảm bớt . Họ nghĩ : "Sư Phụ điên rồi . Ngài đã già rồi cho nên lú lẩn . Chúng ta tốt nhất là bỏ đi , đừng lãng phí thời giờ nữa". Hay là : "Minh sư kiểu gì vậy ? Ông ta thậm chí cũng không biết mình muốn gì , lúc nào cũng làm phiền chúng ta . Xây nhà , rồi đập xuống , rồi lại xây , rồi lại phá xuống - như vậy có ích gì ?" Chuyện này cũng gần giống như câu chuyện của Milarepa .

Cuối cùng , các đệ tử bỏ đi gần hết , kể cả một người đã xây căn nhà 69 lần . Rồi chỉ còn lại một người đệ tử , người này xây nhà cả thảy 70 lần , ngôi nhà cuối cùng . Cho nên , dĩ nhiên là vị Minh sư truyền y bát cho người này .

Không phải do lòng kiên nhẫn mà người đệ tử ở lại , nhưng vì người này có kiến thức bên trong . Từ thể nghiệm và trí huệ bên trong , ông biết rằng vị Sư Phụ rất vĩ đại . Nếu một đệ tử không đạt đến một đẳng cấp cao , sẽ không có cách nào để biết được Sư Phụ mình vĩ đại đến đâu , vì hai người không cùng một đẳng cấp . Thí dụ như một đứa bé không thể hoàn toàn hiểu được kiến thức của cha mình . Dù người cha có dạy dỗ , nó có thể vẫn không hiểu gì . Chỉ khi nào trưởng thành , nó mới hiểu được những điều này .